9 Ağustos 2007 Perşembe

Türk Adının Eskiliği Hakkında Belgeler

Türk adı, Göktürklerin tarih sahasına çıktığı andan itibaren bu adın varlığı kabul görmektedir.Ama gerçek ki 6.yy da Çin kaynaklarında Tukiu namında Türklerden bahsedildiğini bildiğimiz gibi bu kavmin ortaya koyduğu kitabelerdede bu ismin kendi kendilerine bir ad olduğunu biliyoruz.
Türk tarihini aydınlatan hiç şüphesiz Çin kaynaklarıdır. Halen Türk bilginleri çince bilmiyorlar.Çünkü Türk tarih kaynakları Çincedir.
Sinegoglara göre milattan çok önceki devirlerde Çin’in kuzeyinde Hiung-nu denilen bir kavim hareketsiz yani sakindi(yerleşmişlerdi). Bu kavimin tarihi hemen Çin tarihi ile beraber başlamaktadır. Son yüzyılın sinegogları çin tarihini araştırırken Hiung-nu lardan evvel bunların soyu olarak gösterilen iki kavme tesadüf etmişlerdir. Conglar ve Tikler...
Şi-Ki adlı meşhur Çin tarihi, Çin tarihi, Çin imparatoru Ti-Hoang’ın kuzeyde bulunan Hunları püskürttüğünü yazmaktadır.
Ti-Hoang dönem. Tarihi devir değil, efsane devirdir. Dolayısıyla Hunlar yani Hiung-naların tarihinde Çin tarihiyle beraber efsanevi devirlerden itibaren başlamakta olduğunu bu bilgilerden anlayabiliriz.
Çin tarihleri bu kavmin adını çeşitli çeşitli zamanlarda çeşitli şekillerdekaydetmişler.Mö.2300yıllarında Yan ve Sum devrinde Dağ Congları, Hia sülalesinin hakim olduğu devirde mö.2000 yıllarında Hi-un-nu, Go hanedanı zamanında Mö.1000 yıllarında Hienyun,Hanlarda da Hiang-nu adı konan bu Türk kavmi hakkında mö.2300-2400 yılları öncesinde ki yıllardan itibaren Çin tarihleri bilgi vermektedirler. Sün’ün hükümdarlığı zamanında Çin ordularının Conglar ve Tiklerle savaştıkları kaydedilmektedir.
Tikler hakkında Çin tarihi izahatına göre her iki kavmi yani Çinlilerle bu Hiung-nu ların aynı asıldan yani soydan gösterdiğini dikkate şayan bir olay olarak kaydedilmektedir. Mö.20.yy ın başında Çin hükümdarı Kie’nin zevcesinden Hunlar türemiştir. Buraya kadar verdiğimiz izahat bilim dünyasına yeni bilgi olduğu için bu Tik ismi bilim adamlarının dikkatini çekmiş. İlk olarakta bu ismin Türk adının Çince telaffuz tarzı olduğunu Edkius ileri sürmüştür.
Gerçekten Çincede R sesi olmadığından yabancı dillerden R sesli bir kelime aldıkları vakit ya o sesi aradan çıkarırlar; yahut onun yerine bir K koyarlardı.Bundan dolayı, Türk adının mö.6.yy da Tu-kiu diye telaffuz eden Çinliler mö.23.yy da yani mö.2300 yıllarında ise Tik, Tuk diye söylemişler.
Milli vazife olarak Türk dünyasına armağan olarak mö.2300 yıllarında Türk adının var olduğudur. Türk adının şimdiye kadar mö .6.yy dan itibaren tarih sahnesinde görüldüğü ve bu devirden sonra malumdurki bilinen gerçek Kin-san dağları bölgesinde oturan Türkler mö.6.yy da varlıklarını göstermeye başlamışlar, evvela Juan-juan lara tabii iken sonradan bağımsız devlet kurmuşlar.Çinliler bu kavime Tu-kiue ismini vermekteydiler. Biliniyordu ki, Çince’de R sesi olmadığından R li bir yabancı kelimeyi kaydedecekleri zaman mecburen bir “L” sesini atar veya yerine bir”L” sesi getirerek kaydederlerdi, artık Türk adı mö.6.yydan itibaren tarihe geçmiştir.Çinliler kendi tarihlerinin daha mitolojik devirlerinde dahi Hiung-nu, yani Hunlardan bahsetmektedirler. Sonuçta Çin tarihleri aynen Avrupa dillerine tercüme edildiği vakit bu kavmin, yani Hiung-nu ların soyuna Cong ve Tik nam ve şöhret verildiğinide öğrendik. Çin tarihi Hunların(Hiung-nu) tarihini mö.2300-2400 yıllarından önce başladığına göre bunların soyu olan Cong ve Tik’lerin tarihi daha evvelki devirlerden başlamaktadır.Bu Türk kavmi hakkında asıl kayıtlar mö.1582 yılından itibaren başlamaktadır.Adı geçen yıllarda çin tarihi kayıtlarına göre çölün öbür tarafındaki Hun kabileleri Çin sarayına elçi göndermişler. Mö.1449 yılında Batı Cong’lar çok kıymetli ve zengin hediyeler göndermişler. Mö.1400 yılından itibaren çin kaynaklarında bu Türk(Cong)lerin adı sık sık geçmeye başlamış.
Mö.1189 yılında Çin hükümdarı Tik’lerin üzerine bir ordu göndermiş ve bu ordu Tik(Türk)leri yendikten sonra hududu duvar ile örmeğe memur etmiş. Mö.1158 yılındada Cong’lar Cou ve diğer komşularına hücum ederek buraları istila etmişler. Bunun üzerine Çin hükümdarı kumandan Çong’in başkanlığında ordu göndermiş ve Cong’da ve Tikleri yenerek Çin idaresi altına almıştı.Bu kumandan bu iki kavmin yardımıyla bütün Çin ülkesini istila etmiş.İstilanın arkasından çok uzun zaman sonra cong ve Tik’ler Çin ile dostane geçinmişler. Nihayet Cong’lar mö.1100 yılında Çin’e hücum etmişler, bu hücumu ancak brleşmiş Çin ordusu durdurabilmiş. Bu sırada Cou hanedanı zayıflayınca Cong ve Tik’ler vergilerini getirmemişler; (Cong Bayırı:Türkiye’de Çanakkale dedir. Acaba eski Türklermi bu adı verdiler?) üzerlerine yürüyen Çin hükümdarı ancak 4 geyik ile 4 kurt alabilmişler.Artık Çin sarayına Cong ve Tik’ler elçi göndermemişler.Mö.989 yılında Cong’lar Çin merkezi hükümetine dahi hücum etmişler. Bu mücadelede Çin’liler çok zayiat vermişler.
Mö.790 yılında Çinliler Cong’lara karşı büyük ordu göndermişler. Fakat yenilmişler. Artık Cong’lar Çinlilere çok zarar vermiş, ancak bu istilaları mö.787 de durdurabilmiş. Mö.713 de Kuzey Cong’ları Çin eyaletlerini işgal etmiş. Bu eyaletin halkı aslan Hun olup krallarıda Hunlar arasında uzun zaman kalmış.
Hunlar mö.670 yılında ise Çin’in güney bölgelerine kadarki araziyi ellerine geçirmiş. Arkasından Hunlar feth ettiği Güney Çin’e yerleştiler. Sonra mö.672 yılında Çin prensi Hun kabilesini idaresi altına aldı. Üç Çin kabilesi birleşik ordu kurup mö 664 de Hun’ları püskürttü. Bir Hun kabilesi mö.662de Çin’e hücum etti. Çin hükümdarının oğlu Lu ‘nun annesi Hun’lu idi. Kuzey Hun’larla mücadele yapmak için bütün Çin ülkesinin ordusunu birleştirmek istedi, ama sonuç alamadı.
Hun’lar mö.648 de, Çin’e girerek kralın bulunduğu şehrin kapılarını dahi yakmıştı Örneğin Yu kralı komşu Çin hükümdarlarıyla birleşmektense, Hun’lara esir olmayı tercih ederim demiş.Sonra Çin Birleşik cephesi çöktü. Sonra Çinliler birbirine düşmüş. Tik’lerle ittifak etmek istemiş.Hatta Tik hükümdarının kızı ile izdivaç etmeyi kararlaştırmış. Bu plan üzerine Tik ordusu Cou’ya hücum etmiş, kral firar etmiş. Bundan sonra Cou ülkesi, Hun’ların elinde kalmış. Bu sırada Çin’e, Çüngör kral yardımcısı olmuş. Bu kralın yani Çüngör’ün annesi Hun asıllı imiş.Çin kral yardımcısı Çüngör sıkışınca, Hunlara sığınmış, arkasından bir Hun kızı ile evlenmiş. Tekrar Çin’e dönünce 25 yaşındaki Hun kızına, savaş sonrasına kadar 25 sene beklemesini istemiş. Çüngör Ven ünvanıyla tahta geçip iki çocuğu ve karısınıda yanına almış.
Sonunda Çüngör ven, Cong ve Tikleri memleketten çıkarmış, isyanları bastırmış. Çin kaynaklarına göre esir düşen Hun’ların hepsini Hoang-ho ırmağı bölgesine yerleştirmişti.Bu andan itibaren de Çin tarihçileri bu kavimleri kırmızı Tik’ler ve Beyaz Tik’le ünvanıyla anarlar. Çüngör, Hunların yardımıyla zafer kazanmış, bunun üzerinede Hun’lara Çin’de verimli arazi vermişti.Fakat kırmızı Tik’ler çin ülkeleriyle kuşatılmış olduklarından yüzyıl sonra tamamiyle çinlileşmişlerdi.Mö.627 yılından sonra Beyaz Tik’ler Çin’e hücum ederek bütün Çin ülkesini yıkmış. Sonrada Çin’in başına Mu, geçince memleketi zaferlere kavuşturmuş, hükümdarlığını Doğu Türkistan’a kadar ilerletmişti. Mö.606 yılında kırmızı Tikleri çinliler yenemeyince aralarına ikilik sokmuşlar ve isyan Tik’lerin hücumunu bastırmışlar. Lu ile Li adlı Hun kabilesini idarelerine almışlar. Kırmızı Tik’ler en kuvvetli Hun’lardan idi.Çinilier Kırmızı Tik’leri zayıflattılar böylece tarih sahasından silinmeye başladığını görmekteyiz. Mö.589 da Cong’lar Çin’e hücum etmişler ve Çin’lileri mağlup etmişler.Bu aradada Çin ve Çin hükümdarlıkları arasında birbirine karşı gelme başlamış.Çin hükümdarı, Çin kralına mektup yazıp kendisini Tik’lere karşı harekete teşvik etmiş, arkasındanda Tiklere bu vaziyeti haber verdiğini yazmış. Çin hükümdarlıkları birbiriyle mücadeleye başlamış. Hunlarda buna seyirci kalmış. Mö.568 de Bu-Çing kabilesi Çin hükümdarlığına hücum etmiş neticede anlaşma olmuş. Sonra Çin hükümdarlığı Hunları Hun’ları ülkesinin güney taraflarına yerleştirmiş, gitgide çinlileşmelerine çalışmıştı.
İşte Çin tarihlerinin Tik,Dik, Ti diye kaydettikleri bu kavim adının Türk kavmi isminin tabii söyleniş olduğunu Edkins evvela Journ, China bahsetmiş. Sonradan Franke’de eserinde bahis konusu etmiş. Meşhur, ilim adamı De Groot’da Die Hun isimli eserinde biraz tereddüt ile bu ismin herhalde Türk ismi olabileceğini ileri sürmüş.
Sonuçta Türk adı ile tarihte gözüken kavmin mö.2300 yıl evvelinde var olduğu meydane çıkmış olur.Bilgi Çin kaynaklarından alınmış.
Kaynak:Ülkü Halkevleri Mecmuası.yıl.1933. c2,2.7.sf.26

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder