29 Eylül 2007 Cumartesi

HARRAN ve HZ.İBRAHİM

HARRAN
Harran kelimesi mö.2.bin yılında çivi yazısıyla Harran kazısında tablette yazılı olduğu görüldü.Hz.Ömer ms.640 da harranı fethetmiş.
Abbasiler döneminde Harran üniversitesi kuruldu.Harranda Sin tapınağı bulunmaktadır.(sin:ay)
UR ŞEHRİ Sümer ülkesinde ortaya çıkmış ve Sümercedir.

HZ.İBRAHİM, İbni Sad’a göre Harranlıdır. İslam tarihçilerinin bir kısmına göre Sus’da doğmuş diğer kısmına görede Harran’da doğmuş. Tevrat’a göre Kusa’da doğmuş. Tekvin’e göre Hz.Abraham karısını, gelini Sarayı ve torunu Lut’u yanına alarak Kenan iline gitmiş.
İbrahim (as) Ur şehrinde Nuh tufanından 1263 sene sonra doğmuş. Mö.4.bin yılın sonlarına ait olayları anlatılış şeklini Sümerce tabletlerde rastlanmaktadır. İbraniler ,İbrahim’in başkanlığında Mısır’a gitmiş. İbrahim ile Hammurabi çağdaştır. Nemrud büyük olasılıkla Hammurabi’dir. İbrahim(as) uzun zaman Kudüs’de yaşamış.
Hz.İsmail(İbrahim’in oğlu) mö.1910 da doğmuş.Baba İbrahim mö.1820 de ölmüş.Hz.İbrahim Arap ırkından değil. ama oğlu İsmail Arap kızıyla evlenmiş ve arap ırkına karışmış. Baba İbrahim ile oğul İsmail Kabeyi inşa etmiş.Kay:Neşet Çağatay,İslam öncesi Araplar

OSMAN HAMDİ BEY VE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY VE MÜZECİLİk
Yüksek bürokrat çocuğudur.Fransız kültürünü benimsemiş.Avrupa’da eğitim görmüş diplomattır.
Sayda’da kazı yapmış, çıkan lahitleri(blok mermer veya taşın içi oyularak yapılmış taş mezar) 1887 yılında İstanbul arkeoloji müzesine getirmiş. Fenike krallarına ait olan lahitler deniz yoluyla vapurla taşınmış.Abdulhamid aleyhine çalışmış yani istibdatçı (keyfe bağlı idare)demiş.
Abdulhamid için bir kere olsun müzeye gelmedi demiş.
İskender lahdi, Ab.Hamid döneminde yabancı bir hükümdara çoktan hediye edilmiş olacağından bahsedermiş. MS.1910 yıl.da ölmüş.
BERGAMA TAPINAĞI
MS.1832 ile 1837 yıl. arasında kazı yapan Texier Bodrum’da bir türk hamamında gördüğü, sanat eseri mermer küpü alıp Paris Luvr müzesine gönderdi. Eser Roma dönemine aittir. Bu mermer vazoya yani küpe Fransız sefiri 100 bin kuruş vermişti. Fakat Texier ise 12500 Fransız lirasına pazarlık etmişti. Fakat sahibi vermemiş. Sonra Sultan Mehmet, Lui Filip’e hediye etmişti.Almanlar İstanbul hükümetinden izin aldılar. MS.1879 kazı çalımasına başladılar. 1880 yılında mimari eserler çıkarıldı. 94 büyük friz ile 30 küçük mermer friz ve bir çok mimarlığa ait mermerler çıkarıldı.
Bergama’da çıkan her şeyi antlaşma gereği Almanya’nın Berlin şehrine nakledildi.Yaklaşık 462 sandık eser, Dikili iskelesinden Berline gitti. Sonra Atina Poleas mabedi çıkarıldı, tekrar 1883 den 1914 yılına kadar çalıştılar. Almanya’ya çoğunu götürdüler.
Kay: Belleten c24,s94 Arif Müfid Mansel

BİLİMSEL KAFATASI ÖLÇÜMÜ

BİLİMSEL KAFATASI ÖLÇÜMÜ
Burnun ucundan kafanın arkasına kadar olan bölüm 155 mm, bir kulaktan öteki kulağa (kafanın üstünden) 182 mm. geliyorsa, siz gerçek bir arı ırk ve saf Türksünüz. Kaynak: Prof.dr. M. Yaşar İşcan Not: Yaşar beyin demek istediği kültür türkü tarifi olmalı.Aslında a-Braki kafa b-doliko kafa c- mesokafa d.-dinarik kafa başka bilmiyorum.Yani dünyada ki kafa tipleri bu kadar.
KAFATASI HESABI
A-Kafa uzunluğu B-Kafa genişliği
Dikkat: kafa geniş: (bölü) Kafa uzunluğu x(çarpı) 100= kafa endisi
Örnek: kafa uz: 183mm
kafa gen: 160mm yani 160:183=0.87 x100= 0,87 kafa endisi buda ultra brakisefal yani brakisefalin daha ötesi.

ANTROPOLOJİK ÖGELER:

ANTROPOLOJİK ÖGELER:
Türklerde kafatasının arka kısmında bulunan küçük tümsek, OrtaAsya kökenli olduğunu belirten etnik işaret. OrtaAsyalılar da özel olan kürek dişi ve buna bağlı sinedondik özelliklere sahiptir.Gözleri, epikantik asya tipi iç göz çukurludur.

ALPIN IRKI:
Uzunca boylu, sarışın ve dalgalı saçlı, geniş kafalıdır.
Beyaz ırkda denir. Çoğunlukla uzun boylu, sarışın,mavi gözlü, dar burunlu, dalgalı saçlı, uzun kafalı(dolikosefal)dır.

ALP IRKI Dağlarda yaşıyan brakısefal halkdır.Asya’nın batı yaylaları brakisefal ırkın vasıflandığı yer idi.Alpistan ,alpin ırkı vasıfları bakımından en zengin bir durakdır.Çünkü orada uzun ve kısa boylu mongoloid olmayan bir halk yaşar.

NEGROİD IRK
Afrika negroları(siyah), uzun boylu, geniş yayvan burunlu, dar kafalı, çekik çeneli, iri ve kalın dudaklı, kıvırcık saçlı ve koyu kahve renkli derilidir.

KOKAZOİD IRK
Derisi açık renkli, göz rengi açık maviden koyu kahve rengine kadar değişir. Saç sarı,siyah düz ve dalgalı, kıvırcıkda olabilir.Burun dar dar ve yüksek, nadiren sık ve geniş, dudak ince, boy orta ve uzundur.Beden de kıllıdır.

ARNAVUT (DİNARİK IRK) yahut ADRİYATİK IRK
İskoçya’nın kuzeyinde ki adalarda yaşadıkları tesbit edildi. Diğer taraftan Norveç’in güney-doğusunda yaşarlar.Alp adamıyla karışmışlar. Kayn: Weiner,1972 Kafatasları göreceli kısa, yüksek olmasıdır.Birde kafaları hipsisefal ve brakisefaldir.Vatanları Balkanlar denilir.

ASYA MONGOLOİDLERİ
Mongol sarı çoğunlukla kısa boylu,açık kahve renkli veya sarı derili ne dar, ne basık burunlu, geniş kafalı,düz koyu renk saçlı, çekik badem gözlü.

ANTROPOLOGLARIN IRK TANIMI:

Boy uzunluğu veya kısalığı, saç rengi kıvırcıklığı veya düzlüğü,kafatası şekli(kısa veya yuvarlak kafamı?, uzun kafamı?, orta kafamı? veya dinarik kafamı?) Göz formu yani badem şeklimi, iri mi, küçükmü, gibi, burun şekli (doğru burun, yunan burnu, basık burun, gaga burun, düşük burun,akıtma burun, pat burun, kemerli burun, minkari burun, kalkık burun), yüz şekli ve deri rengi diye devam eder. Sonuçta tip kavramı kalkıyor, yerini genetik stok kavramı almaktadır.Genetisyenler bir tek genden Allah bilir nasıl oluyor, bir çok genlerden geliyormuşcasına büyük irsi farklılıklar doğabileceğini göstererek değişmezci teorilere ve bu arada ırkçılığada son bir darbe indirdiler.Artık biyolojik olaylar daha derinlemesine alınıyordu.Kültüre olaylara yakınlaştırılabiliyordu.Kavramlar hayali daha doğrusu ırk kavramı tarif olunmuyor.Yerini genetik miras alıyordu.Dr.Ümit Meriç,makale 1978 Fransızcadan çeviri tıpkı basım.
Fizyonomi(yüz özellikleriyle karakter okuma sanatı)
Frenoloji(kafatası ölçümleriyle karakteri okuma sanatı)
Not: Irk fikri, İngiliz dilinde ms.16.yy başlarında ortaya çıkmış.

DİNARİK IRK
Kafatasları bariz brakisefal , uzun boy,düz veya karga burun, ayrıca kafatasları görece kısa ve yüksek olmasıdır. Kafası hipsisefal ve brakisefal. Arnavut (Dinarik ırk) yahut Adriyatik ırk. İskoçya’nın kuzeyinde ki adalarda yaşadıkları tesbit edildi. Diğer yandan Norveç’in güney doğusunda yaşarlar. Alp adamıyla karışmışlar.

FİZYONOMİK TANIM:
Brakisefal (yuvarlak kafa) göreceli olarak kısa ve yüksek kafadır. Ayrıca kafa arkası az tümsektir. Düz alın,  uzun boyun, düzdüşük kaş yapılıdır. Burun ince kemerli ve ucu sivridir. Yüz zayıf ve uzundur.

TÜRKLER

TÜRKLER
Dünyanın en eski ve devamlı kavimlerinden biri olup yaklaşık 4 bin yıllık tarihe sahiptirler. Orta Asya’da ki ana yurttan başlayan sürekli göç hareketleri Türklerin aynı zamanda nüfusça kalabalık olduğunuda gösterir.
Diğer milletler toplu yaşadıkları için onların durumunu tetkik etmek mümkündür. Halbuki Türkler dağınık oldukları için türk kitleleri birbirinden farklı gelişme yolları takip ettiğinden türk tarihini belirli zaman içerisinde değerlendirmek kolay değildir. Türkler asırlarca yeni iklimler, yeni yurtlar aradıklarından tarihleri değişik bölgelerde geçmişdir.Bu bakımdan her devirde ayrı yerlerde başka başka türk toplulukları ile türk ve devletlerini görmek mümkün haliyle türk denilince, tek bir topluluğun belirli bir yerdeki tarihi değil. fakat türk adı ile veya hususi adlarla anılan ve ayrı hükümdar ailelerinin idaresinde görünmekle beraber , dili,dini töresi ve gelenekleri ile aynı milli kültürün hamili olan türk zümrelerinin çeşitli bölgelerde ortaya koyduğu tarihlerin bütünü anlaşılmalıdır. Bir kısım Türkler bozkırlı tipinde yaşamış diğer kısım yerleşik hayata bağlanmış bir bölgelerde iktidarın zirvesi nüfusu kaybederken diğer bölgelerde iktidarın zirvesine çıkan Türkler vardı.
TUBİTAK’ın DNA testi:
Türklerin akrabaları Japonlar,Pencaplılar ve Afrikalıların yanı sıra Ruslarında Türklerle aynı kan özellikleri taşıdığı ortaya çıktı. Kayn: Milliyet gazetesi tarih: 28.03.2004
TÜRK ADI:
1- Herodot’un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targıtlar.(j.v.Hammer 1832)
Tevrat adı geçen Yafes’in torunu Togharma (Hammer) diğer taraftan eski Hind kaynaklarında tesadüf edilen Turukha veya Turuşka’lar (H.Z.Koşay) vb bizzat Türk adını taşıyan Türk kavimleri sanılmış.İran menşeli Zend-Avesta rivayetleri ile İsrail menşeli Zend Tevrat rivayetlerinde de Türk adı aranmış. Nuh’un torunu Yafes’ın oğlu Türk(al-Tabari, al-Masudi, İbn al-Aşir, ibn Hurdazab, Gardizi, Kaşgarlı Mahmud veya İran rivayetinde ki hükümdar Faridun’un oğlu Turac veya Çince transkriptin de iki hecelidir. (Tu-kue veya Tu-chüeh.
Türk (olgunluk çağı) (Divanı Lügatit Türk), Takye; deniz kıyısında oturan adam. Orhun kitabesinde daha ziyade Türk tabiri, devlete bağlı halk, tebaa manasındadır.
Türk kelimesinin “Altaylı (Ceyhun ötesi, Turanlı) kavimleri ifade etmek üzere 420 tarihli bir Pers metininde geçer daha sonra isim olarak 515 tarihli olaylarda Türk-Hun tabirinde geçer. Fakat türk kelimesinin Türk devletinin resmi adı olarak ilk kullanan siyasi teşekkül Göktürk imparatorluğudur. Fakat bu ad kavmi bir olmayıp, siyasi bir addır. Daha sonra Çin kaynaklarında Garp ve Bizansta, Araplarda Türk adı geçmiş. Coğrafi olarak Toupxia (Turkhia) tabiri ilk defa Bizans kaynaklarında tesadüf edilmiş. 6.yy da bu tabir Orta Asya için kullanılmış. M.10.YY Volga’dan Orta-Avrupa’ya kadar olan sahaya bu ad verilmiş. Şarkı Türkiye=Hazarların ülkesi, “Garbi Türkiye=Macar ülkesi. m.13.yy da Türk (Kölemen)devleti zamanında Mısır ve Suriye’ye de “Türkiye” deniliyor.Anadolu’ya ise m.12.yy dan itibaren Türkiye olarak tanınmıştır.
TÜRK SOYU VE ANTROPOLOJİSİ
Çin yıllıklarında veya Garp kaynaklarında (Türk, Atila ve Hunları) Türkler daha çok Moğul tipinde şekillenir. Türkler Moğol ırkından değiller ama Türkler Moğolları idareleri içine almış.Moğollar Türklerle uzun göçlere katılmış. Türkler mö.3.binden bu yana “beyaz ırka mensupturlar. Yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan Avrupai adı verilen grubun “Turanı” tipinde ki brakisefal Türklerin, kendilerini, başka dolikosefal mongoloidler olmak üzere diğer ırklardan ayıran antropolojik çizgilere sahip oldukları anlaşılmıştır.Bariz vasıfları, beyaz renkli, düz burunlu, değirmi çehreli yani ay yüzlü,hafif dalgalı saçlı, orta gürlükte sakallı ve bıyıklı olan” Bu tanımda etkili olan uzak şark ve orta şarkta asırlarca ikametin ve anayurt dışındaki bölgelerde coğrafi şartların sebep olduğu değişiklikler dikkate alınmıştır. Ayrıca Tevrat’ta nakledilen ananelere göre Türk soyu (ham ve samdan değil, yafesten türemiş olarak) beyaz ırktan gösterilmiş. Asya’lının has çekik gözlü, siyah düz saçlar,çıkık elmacık kemikleri antropolojik kalıntılardır.
Turan tipine örnek: Orta- Asya, Maveraünnehir ve diğer yakın şark Türkleri beyaz tenli, koyu parlak gözlü, değirmi yüzlü(ay yüzlü badem gözlü ) endamlı, sağlam yapılı erkek ve kadınlarıyladır.
Not: Turkıya adı ilk defa ms.6.yy da Bizans kaynaklarında tesadüf edilmektedir. M.6.yy tabiri , Orta-Asya için kullanılıyor.
Anadolu’ya , Orta-Asya’dan gelen Türk göçlerinin ana sebebi birinci elden yüksek olasılıkla kuraklık olduğu kanaatindeyim.Şimdi Küçük Asya’da ki kuraklık, Anadolu’ya göç sebeplerini doğrulamaktadır.

HZ. ADEM, HAVVA ve NUH

HZ. ADEM, HAVVA ve NUH
İnsanın yaratılışı ile ilgili bir Akkad “yaratılış” şiirinde anlatıldığına göre, tanrılar, kestikleri iki sanatkar” (Lamga) tanrının kanlarından Ullegarra ve Zallegarra adlı iki insan yaratırlar. İlk bu iki insanın anlamları bilinmeyen bu isimleri Sümercedir.
Ullegarra> (türkç. Ulan-olan-kara!)
“oğlan-ola-kara> /erkek, kara saçlı yaratılsın! Anlamları açık Türkçe Ula/u/an/ogla “genç adam olmak,yiğit” kara “kara,kara-saçlı, esmer, “ol-olmak,yaratılmak
Zal-le-garra >Türkçe-sümerce Zal-ola-kara “kadın ola(yaratıla)kara Sümerce burada Zalkal “kadın kelimesinin Farsça adı. Zal “yaşlı kadın. Böylece, Ula(n)-ola-kara ! ve Zal-ola-kara adlı bu iki insan Acaba kutsal kitaplarda kadınların 2.sınıf vatandaş olarak kabul görmesinin arkasında Sümerlilerin Havva’nın bu çifte mecazi anlamımı yatıyor.? Sorusu hiçte mantıksız görünmüyor. Böylece Ulan olan kara ve Zal(sal)-ola-kara ! adlı bu iki insan, hem kara başlı halkın Sümerlilerin kendilerine verdiği isim tufan efsanesinde geçer.
Ziusudra(sümerde hz. Nuh’un adı)<
(<İzi-su-ta(n)ri “Rab,su tanrısı”)
Hz.Nuh’un Sümerce karşılığı olan bu adı Türkçe izah edebiliriz.
İzi-usu-traİdi-sub-tengri “Rab,su tanrısı “isim,huri/Hitit fırtına tanrısı.
Kramer’e göre, Sümer tufan efsanesinde,Un tanrı An ve fırtına tanrısı Enlil, Ziusudra’ya ebedi hayat vermiş ve güneşin doğduğu Dilmun denilen diyara “tanrıların bahçesine göndermiş.
(at-ı; ismi “adı; ismi”) demek Sümerce örnek: İşme-Dağan (isme-Dağan)< ism-e Doğan < türkç. İsm-i doğan (şahin) ; Simudarra< Türkçe ism-i ta(n)rı;
İsme-şamaş < ism-i şems “adı Güneş(tanrısı)” ki burada kök elimeler ism ve Şems(güneş)” Arapça alıntılardır. Örneğin: Sümer kralı Ur-nam-mu ‘un ismini biz Türkçe Er-nam-ı (er yahut yiğit onun adı, şöhreti”) şeklinde okuduk,
Bu nam kelimesini başka Sümer kral isimlerinde (Lugalannamundu, Nammakhni), Sümerce kelimede(namlulu,namlugal)müşahade ettik.
Sipat çoban(lar); siba “çoban”> Türkçe çupan “çoban” Sümercede sipad (çoban)dır.
Marduk “Buzdağ” Tanrı EA (Enki) aynı zamanda Marduk Babil şehrinin tanrısı idi. “yani vali olabilir.” Eski Gritlilerin ve Truvalıların İda/ idi (tanrı) dağı; Mahmut Kaşgarinin şu sözleri önemli: “yere batası kafirler (Müslüman olmayan Türkler) göge tengri derler. Yine bu adamlar ulu görünen her şeye Tengri derler.
Sümerce gişge(> Türkçe: köşige “zayıf gölge”)
Sümerce gişge, gölge kelimenin karşılığı.
Gılga-mış “gölgemiş “o büyük gölge imiş..
Ulu tanrılar Gılgamış’ı fiziki ölçülerde yarattılar.: boynu altı? Metreden uzun ( en bir endaze) gögsünün genişliği iki metre olup, çok büyük cüsseli bir adamdı. Babil destanı (Babel “Tanrı kapısı) “Rab bütün dünyanın dilini orada Babil’de karıştırdı.
“Rab dedi: iŞte tek bir kavimdirler, hepsinin bir tek dili var… sonuçta birbirinin dilini anlamasınlar diye, onların dilini orada karıştıralım. Ve Rab onları bütün yeryüzü üzerine dağıttı… Bundan dolayı onun adına Babil denildi; Çünkü Rab bütün dünyanın dilini orada karıştırdı.
Sümerce dil
Ekrem Akurgal: I. Lagaş çağının kralı mö.2600 de Sargon destanında şu ifadeler geçiyor.
Annem çocukluğunda değiştirilmiş, babamı hiç tanımadım. Fırat’ın kıyısındaki Azupirani şehrinde doğdum.
Bahçivan iken İştar benden sevgisini hiç esirgemedi. Ve dört artı(….) yıl krallık yaptım.
Kara başlı halkın hükümdarı oldum.
Sargon doğduğu şehir Fırat’ın Su-şehri Türkçe İssi/ıssı “sahibi, koruyucu Su şehri. İlginç bir özetde
Prof. Albright’den Sümerliler artık yoktu. Mö.2000 de yaklaşık 5000 adet Sümerce tablet yazılmıştır.
Akkadça yazı dilini bizzat Sümerliler yarattı.Sümerliler, bilhassa Arapçadan bol miktarda alıntı yaparak suni bir yazı dili ortaya çıkarmışlar.
Hammurabi sülalesine gelince, başta sami kanı taşısa bile, onlar kendilerini kara-başlı halk yani Sümerli telakki ediyorlardı. (bence sebebi yazı ve medeniyeti hak ve hukuku bilen kavim olduğu için kendilerini Sümerli hissediyorlardı.)
Tevrat’ta da Hamurabi(Amrafel) adıyla sumer kralı olarak geçer. Sonunda Hamurabi ile birlikte Elam,Larsa krallarına tabi olarak(yani emrine girip) Filistin taraflarına hücum ederler.
Sonunda Arami hz.İbrahim’e yenilirler. (Tekvin) Mö. 1762 yıl .da Hamurabi, ülkesinde hz.İbrahim’e yer vermiş ve Mezopotamyalı müttefiklere karşı savaşmışlar. Ve Kenan, Het’in babası yani Hititlilerin babası oldu demektir.Kısaca Het(hitti) demektir. Ve Kenan’ın oğullarından biridir.
Ve Rab onları bütün yeryüzü üzerine oradan dağıttı.(Tekvin) İbranice balal “ bozmak, karıştırmak” Babil kelimesinin esas anlamı. Yani asıl Sümerce adı KA.DİNGİR.RA.Kİ ifadesinin anlamı “Tanrı kapısı” olarak saptadı. Yine Ka.Dingir.ra.ki “kapı” Tanrıya şehir. Sonuçta Sümerlilere akraba olan Elamlılar, Hitit-Hattiler, Huriler(Mitanniler) ve Urartular tarafından da son ek olarak kullanılan “MEŞ” hecesidir.
Muhtemelen Perizzi (pürüz demek)ler İranlı olup Sümer ırkından gelmişlerdir. Perez (Aramca da engel demek). Şimdi Farsça olarak kullanılır.
Hz. İbrahim’in dostları ve savaş arkadaşlarının adları Türkçe Babur/Babür, Farsçası bebr(kaplan
demek)

ETİ(Hitit-Hatti)DİLİ -SÜMER DİLİNİN ÇÖZÜMÜ

ETİ(Hitit-Hatti)DİLİ

ETİ (Hitit-Hatti) Dili : Hitit ve Hatti ifadeleri temsil eden Tevratta ki Etileri temsil eden “het” adından kaynaklanmaktadır.

Hitit ve Hititce adı maalesef yanlışlıkla Naşice hint-avrupai gramer sentaksi içermekte, çok miktarda Hattice(etice) ve akkadca ve Sümerce ideogramlar bulunmakta.Hititlerin yurdu hattice yani Hatti yurdunun dili,kendi dillerine Naşice adını verdiler.Hind-Avrupai Naşili diline “hititce “veya açıklık uğruna Naşice diyoruz.Yani Hattililerin dili Neşalılara verilmişti. Anadolululara yapılan bu haksızlığı düzeltme çabaları boş çıktı. Ve hind-avrupalılar bu Hitit ismiyle anılan Anadolunun yerli halkına ait kültürüne, mitolojisine ve uygarlığına sahip çıktılar.

Prof.Ekrem Akurgal’a göre Hitit tarihi 4 devreye ayrılır:

1.Hatti uygarlığı mö.2500-2000 yıllar arası.

2.ilk şehir devletleri mö.2000-1750 bu devir son Neşa kralı Anıtta’nın sarayı yıkılınca devir son bulmuş.

3.Krallık devri mö.1750-1450 ve İmparatorluk devrimö.1450-1180 yıl.arası Hitit kültüründe bariz olarak görülen Hatti unsurları.

Hattiler yüksek ve entelektüel seviyede bulunduklarını, Mezopotamya dışında çağın ilk uygar milleti olduklarını gösterir.Hititler,Hattilere ait olan yer ve şahıs adlarını aynen benimsemeleri iki unsur arasındaki kaynaşmayı gösterir.

Son kral Telipunu öldükten sonra Hitit devleti muhtemelen kuvvetli Huri-Mitanni idaresi altında idi.

Hattuşil,Hitit kralı, Mısır hiyeroglif ve metinde Hetasar şek. geçer.

1-Hatti-sil veya Hatt-sul , Türkçe Hatti-cul “Hitit pınarı”

2-Tudhaliya: şöylede okunabilir.

Tudhaliyas (Tod-kali-yaş “toy(kuşu),ebedi yaş(ında”

3- Hattusili /Hattusil adı şöyle okuyoruz.

a-Hatti-si-li (Türkçe:Hatti-isi-li “Hitit tanrılı”

-Arnuvanda (erin 0ngdi “yiğidin kurtuldu”

-Puduhepa(Bedük Apa “Büyükata” Türkçe: Apa iti “anatanrıça Türkçe Bedük

Tanrı: Me-t/ ma-ta: kral ülke Tanrı Midas “ülkesinin kralı” Bu ifadeyi aynen kullanmış.

Naşice bir kelime: Ulipana- “kurt” (Ulip-ana “kurtana” prof. Sedat Alp. Ulipana kelimesini Latince. Wolf kelimesine daha yakın

Ulip>,ulp,> wlf>, wolf bütün ifade ise ulipana >, wlifana,> wolf-ana kurt-ana veya (dişi) kurt şek. yorumlanır.

SÜMER DİLİNİN ÇÖZÜMÜ

İlk defa Dr.Hincks Edward, kilise rahibi olup Mezopotamya’da Samilerden önce yaşamış olan bir millet tarafından icad edildiğini fark etti.

İlk Sümer dilini keşfeden Rawlinson, Sümerce,Türkçe,Fince ve Macarca ile yakın akrabadır diyor.

Sami medeniyetinin asıl dayandığı medeniyet, Büyük Sümer gerçeğidir.Fakat hangi ırka mensup oldukları bilinmeyen millet diye yazıyordu.Hala bugünde devam etmektedir.

Hz.Nuh ve oğulları doğuya doğru gittikleri zaman Şınar(Sümer) diyarında bir ova buldular ve orada yerleştiler.Sümerliler yaklaşık bundan beş bin yıl önce yazılı tarihi başlattılar.

Prof. Aydın Sayılı;Sümerlileri şöyle özetliyor: Sümerliler yazıyı icad etmişler, tarihte ilk kez okullar kurmuşlar. Sümer dili okullarda Hz.İsa zamanına kadar okutulmuş. Örneğin

Tufan geleneği, Ernest’e göre sümerde oluşmuş.Sümerlilerin torunu Gılgameş’ın tufandan nasıl kurtulduğunu anlatır.

Sümerce,Macarca ve Türkçe gibi Sümercede bitişken dildir.

Örneklere devam:

Ud(öküz,boğa)

Şuruppak: Tufan öncesi sümer şehir devleti. Hz.Nuh’un Sümerce karşılığı olan kral Ziusudra’nın şehri Arkeolojik kazılarda burada mö.2500 yıl.dan kalma okul kitaplarıtaya çıktı.

Dicle ırmağının diğer Sümercesi İdi-gat veya İdiglat tır.

Balih, tufandan önce Kış kralının adı olup Türkçesine Bölük denir.

Balih,Tufandan sonra kurulan I.Kiş çağı kralının adı mö.3000 Türkçe Bölüg/Bölük(aktif, bölen,taksim eden” )anlamındadır.Bu isim Hz.İbrahim’in atalarından Eber’in oğlu Peleg ile

eşdeğer olup, Taberi tarihinde Balig şeklinde verir.

Pa-şe (bakşi “bahşi, hoca,rahip)

Nin-e-ve(ana tanrıça) Nin şehri (Nin-evi “Ana-evi)

Uru-kagına (Sümer kralı),<>

Gun-gun-um (Sümer kralı)<>

Trigan(Guti kralı)<>

Palakinatim (Sümer-kralı)< style=""> Türkçe<>

Bahina(Sümer kral)<>

Bal-bat-ki “Türkçe Bal-bat-ık (memleketki orada) Baal batık (batmış)ifadesini kullanım Asur kralı Sargon 2, dir. (Türkçe Kt-batuk-a Hatti/eti)

Batık-ya; Etilerin Battığı memleket, Kapadokya”

Kapadokya adı, Elamca kelimeden türemiş.

Antropolojik açıdan: Sümerliler kara saçlı, esmerlerdir. Kısaca kara başlı halkdır.

An, Enki, Enlil ve Ninhursag kara-başlı halkı yani Sümerlileri yarattıktan sonra…

Krallığın…’si gökten indirildikten sonra Tanrı An,Enlil,şehirlerini kurdu. Sonra Sümerlilerin Paşısu kral Ziusudra, Dev bir (gemi) inşa etti. Yedi gün yedi gece tufan memleketin her tarafını sardıktan sonra kral Ziusudra, Utu’nun önünde diz çöküp dua etti,// Kral bir öküzü ve bir koyunu kurban kesti.

FRİGLER, Trak kökenlidir. Dr.Georgios Nakrasas’ın Anadolu ve Rum Göçmen.Kökü

Ilgında Tarihi Anıtsal Yapıların Tanımları

Ilgında Tarihi Anıtsal Yapıların Tanımları

ILGIN Şeyh Bedreiddin mahallesinde ki Mezarlıkta Emir Sadettin Türbesi:

Banisi(yapan): Emir Sadettin İsa bin Seyfeddin

İnşa tarihi: H:685(m.1286) Gıyaseddin II.Mesud zamanında

Yapılış tarzı: Türk Selçuklu tarzı.

Tanımı: Türbenin Bodrum katına iki basamakla inilir. Yaptıranın kabrı bulunuyor.Türbenin 1.katına 4merdivenle çıkılır.Türbenin içinde yatan Emir Sadettin İsa’nın kabartma hakedilmiş yüzü görülmektedir.

Kitabesi: Müminlerin sığınağı Keykavus oğlu Ebulfetih Mesud’un Sultanlığı döneminde Seyfeddin Balaban…oğlu Emir Sadettinİsa h.685 yılında (m.1286) yaptırdı.

Turgutoğullarından Pir Hüseyin Camii:

Banisi(yapan) :Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey. Mezarı Konya’da yaptırdığı Pir Hüseyin Bey adlı türbede yatıyor.

İnşa tarihi: h.825 (m.1422)

Vakfiyesi:Konya 3.vakıf defteri.

Tanmı: Cami ,Ulu cami tipinde yapılmış.Düz toprak damlı, tek kubbeli. Yapıda kullanılmış,taşları,direkleri ,kapı kenar kornişleri çevreden devşirilmiş antik malzemedir. Cami içinde 30 ahşap direk vardır. Eserin içten içe uzunluğu33.25cm. genişliği 13.65cm. ve tek minarelidir. Özellikle örtü malzemesi ahşap kirişlerle döşenmiştir.

Mahmut Hisar Tekke Köyü ile İhsaniye Köyü arasında EMİR SUNGUR Türbesi. E.Sungur’un hal tercümesi bulunamadı. Ama askeri komutan olduğu söyleniyor.Babası Emir Celaleddin olması muhtemeldir.

Tanımı: Basit tarzlı , kubbelidir. Ölçüleri:dıştan dışa 4.80cm.4.80cm olup kare planlıdır.Pencereleri mazgal şeklindedir.

SAHİP ATA KAPLICASI:

I.Banisi(yapan): Cemaleddin

I.İnşa tarihi: h.633 (m.1235)yılında I. Alaaddin Keykubad devri.

II.Banisi:Sahib Ata Fahreddin Ali bin El Hüseyin bin Ebubekir El Kuneri(koneri olabilir)

Mimari: KALUYAN Sahip Ata. Kılıç Aslan’ın oğlu Keyhüsrev’in devleti günlerinde bu kutlu kaplıcayı hayır bereket babası Hüseyin oğlu Ali yapılmasını emretmiş.

Kaplıca m.1850 yılında Ilgın eşrafından Hacı Hüseyin Numan Efendi, tamir ettirmiş. 1906 yılında Konya Marif İdaresi tekrar tamir ettirmiş.

Dönem Sultanı I.Alaaddin Keykubad Ilgın kaplıcası yanında bir han yaptırmış olduğu vakıf kayıtlarında mevcut. Ama şimdi bu handan yalnız bahçe içinde kalmış temel izlerinden başka bir şey kalmamiş.

Mahmut Hisar Köyü yakınında ve Ilgın’ın 21 km. Güney-doğusunda Dağ üzerinde TEKKE köyü Mescidi:

Banisi(yapan): Radiye Sanber Hatun

İnşaa tarihi: h.576 m.1180 yılındadır.

Yapı tarzı: Türk, Selçuklu devri basit.

Tanımı: Bina gayet basit ve üstü toprakla kaplı olduğundan planını çizemediklerini uzmanlar rapor etmiş. Kapı üstünde mermere kabartma çifte tavus kuşu resmedilmiş. Yapının ölçüleri:7.2m uzunluğu ve 5.4m.genişliği vardır.

Kitabe(yazıtı):II.Kılıç Aslan, memleketi 11 oğluna taksim etti.Ayrıca mescidin son cemaat yerinde iki adet islami mezar sandukası varmış.

Lala Mustafa Paşa Kervansarayı:

Banisi: Lala Mustafa Paşa

İnşa tarihi:h.922. m.1554 yılı.

Mimari: Koca Mimar Sinan

Yapılış tarzı: Türk Osmanlı devri, mutfağı içinde ve iki kubbeli aynı zamanda iki ocaklıdır.

ILGIN’da Ahi Evran Mescidi: Ahi Evran mahallesindedir. Yapı malzemesi kerpiç.

2- Şeyh Bedreddin Mescidi: Şeyh Bedreddin Mah. Bugün yerinde yok. 3-Balı Fakih Mescidi:Bali Fakih mah. 4-Ocari Mescidi: Ocari mah. 5- Behlülbey mescidi: Behlül bey mah. Kerpiç yapı. 6- Kasap Ali Mescidi:Kasap Ali mah. Kerpiç yapı. 7- Turabi Mescidi: Behlülbey mah. Yapı kerpiç. 8- Gözü Büyüyk Mescidi:Behlülbey mah. Ilgın Müftüsü Seyit Numan Efendi yaptırmış. 9- Zencirli Mescid: Şeyhcarullah mah. Kerpiç yapı. 10- Şeyhcarullah mescidi: Şeyhcarullah mah. 11- Umumi Kabristan.

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLK NÜFUS SAYIMI

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLK NÜFUS SAYIMI

İlk olarak II.Mahmut zamanında 1831 yılında yapılmıştır. Yalnız erkekler sayılmış. Kadınlar sayım dışı kalmış. Bundan sonra 1927 –1935 yılında genel nüfus sayımında erkek ile kadın nüfus arasında ki fark gözönüne alınınca 1831 yılında çok zevce(karı) alma olduğundan kadın nüfusun fazla olacağı tahmin ediliyor. O zaman ki nüfus 9-10 milyon tahmin ediliyor.

Sayım yılı Erkek nüfus Kadın nüfus Toplam nüfus

_________ _________ __________ __________

l831 4-5milyon ------- ---------

1927 6.565bin 7.100bin 13milyon650bin-

1935 7.937bin 8.222bin 16milyon160bin-

1831 yılında Rumeli’de nüfus 800bin çoğunun Hırıstiyan ve ancak 500bini islam.Buna karşılık Anadolu’da 2milyon 100bin islam. 400bin hırıstıyan, 7 bin kıptı,5bin Yahudi bulunuyor.

Gine nüfusu 10 binden yukarı olan şehirler arasında Edirne,Niğde,Bursa, Kayseri ve Konya bulunmakta. İkinci kalabalık merkez olarak bulunan Niğde’de dikkati çeken taraf, Rmların çoğunluk teşkil etmeleri ve islam nüfusunun pek az olmasıdır.

1831 yılında Edirne şehrinde 8300 İslam, 6750 Rum(reaya)kıptı, 1540 Yahudi, 1440 Ermeni, 750 kıptı.

Niğde şehri 3350 İslam, 14700Rum reaya(vergi veren)

Konya 12460 İslam., Yozgat 3220 İslam

SELÇUKLU TÜRKLERİ İLE İLGİLİ ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA

SELÇUKLU TÜRKLERİ İLE İLGİLİ ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA

Ankara’da Selçuklulara ait Yediler Mezarlığından 1935 yılının 10 haziranında on iskelet çıkaran ve üzerlerinde bilimsel olarak araştırma yapan Dr. Şevket Aziz Kansu hocanın izlenimleri;

Braki kafa ve Alpli insan teşhisi:

a) Braki kafadırlar

b) İnce ve uzun burunludurlar.

c) Yüzleri kafa şekli ile alakalı olarak orta boyda bir yüzdür.

d) Kafaların kulak deliği olarak- bregma mesafaesi ve basion bregma mesafesi kafanın uzunluk ile uzunluk irtifa karinesi(yaniyüksekliği), kafa kaidesinden yani kuralından, kafa damına kadar olan mesafa yüksekliği ile karekterize etmektedir.Bu durumdaki kafalara hypsikran denir. Bunlar Alpli tipin temsilcisidir.(Alp ırkı dağlarda yaşıyan brakisefal yani yuvarlak kafa demektir.Asyanın batı yaylaları yuvarlak kafalı ırkın niteliklerini taşıdığı yerdir.Örneğin: Alpistan şimdiki Elbistan kazası, aynı zamanda alpin ırkı vasıfları bakımından en zengin durağımızdır.)

e) Selçuklu kadınlarının ortalama boyu 1,51 cm.

f) Selçuklu erkeklerinin ortalama boyu 1.60 cm.

g) Ermeni arazisinde ve Yukarı Mezopotamya’da muhtelif gruplar Asurlular ve belki bazı Kürtler yani bunlar çok uzun ve daha eğri burun ve belki daha kalın dudaklara sahiptir.

h) Lübnan ve Cebeli Duruz bölgesinde uzun kafa, düz bir buruna sahiptir. Kaşlar çok kalın gür ve gelişmiştir.

Asya Türkleri: Baş ölçüsü (endisi) 84 olup bu ırk esmer ve boyu ortadan az uzundur.

Ermeni karinesi(karine: karışık belirsiz bir işin anlaşılmasına ve çözülmesine yarıyan ipucu.) kafatası 83 ile 85 tir.

Asurlu karinesi yani endisi 84.8. Yezidiler karinesi kafa endisi 83.

Anadolu’nun %70 brakisefal, %30 mezosefal yani uzun ile yuvarlak kafa ortasıdır. Bir kaçı dolikosefaldir. Anadoluya yerleşmiş brakısefal olan Etiler yani Hititlerin yerine geçen Lidyalılar, Karyalılar, Frikyalılar denen ırkların kimler olduğunu bilemiyoruz. Yani Anadolu’luların kimler olduğundan malumatım yok.

Dip not:

Brakisefal(kısa ve yuvarlak kafa) endis değeri: 80 ve 80 yukarısıdır.

ELÇİLER COĞRAFYASINDA KENT VE KAVİMLERİN TANIMI

ELÇİLER COĞRAFYASINDA KENT VE KAVİMLERİN TANIMI

1- Abu Dhabi(Abu zabı), Dubayy(Dubai): Birleşik Arap Emirliklerindedir. Gulf( körfez)inde deniz e nazırdır. Birde Arap denizine açılmaktadır.

2-Aden: Güney Yemende, Aden körfezi ile Arap denizine kıyısı bulunmaktadır. Süveyş kanalına açılınca önemi artmış.Roma döneminde ticaret limanıymış.

2- Erbil(Arbail):Irak topraklarında.

3- Ashur: Irak’tadır.

4- Babil(Babylon) Irak’tadır. Fırat’ın kıyısında ilk çağ medeniyeti merkezidir. Halkı Nabt ulusu olup Süryanice konuşurlardı.Babil başkentlerindendir.

5- Bahreyn: Basra körfezinin batısında, Katar yarımadasının kuzey-batısında yeralır.

6- Basra: Irak topraklarının güneyindedir.

7- Beyrut: Lübnandadır. Ve başkenttir.

8- Bağdat: Iakta ve başkent.

9- Cudi dağı: Türkiyededir. Mardin Cizre ilçesinin kuzey doğusundadır.

10- El Kerak(Kerek): Batı Ürdünde Lut gölünün güney güney ucunda bir kasabadır.

11- Filistin(Palestine) Batı Asya’da,Akdenize kıyısı vardır.Kuzeyi Lübnan,Kuzey-doğusu Suriye, doğusu Ürdün,Güney batısı Mısır ve batısı Akdenizle sınırlıdır.Merkezi Kudüs. Jerusalem ms 1948 yılında Britanyanın mandacılığı bitince büyük bir kısmında İsrail devleti kurulmuş.Bir kısmıda Ürdün’e verilmiş.Şimdi İsrail’in içinde kalmış.Çevresinde Natamya,Hayfa,Akka,Sur ve Akdeniz kıyısı bulunmaktadır.

12- Gazze(Gaza): Filistin’in güneyindedir.Sina yarımadasının kuzey batısında İsrail sınırına yakın Arap-İsrail andlaşmasıgereği Mısır’a ait. Akdeniz’e kıyısı olup İsrail’in Filistin bölgesinde ve kral yolu üzerindedir.

13- Fenike: Doğu Akdeniz’de, Suriye ve Lübnan’a dar bir kıyı şeridi üzerinde kurulmuş. Mö.1600 dan itibaren bunlar arasında Sayda ve Sur kentleri önemlidir.Ataları balıkçıdır.Mezopotamya ve Mısır’a yakındır.Fenke adını Yunanlılar kullanmışlardır.

14- Habran(El Halil): Kudüs’ün eski ilçelerindendir.

15- Hadramut(Hadramevt):Arap yarımadasının güneyinde Aden’in doğusunda ve himayesindedir.Büyük kısmı çöl olup dağlar arasında kıyıya pareleldir.Saba krallığı fetetmiş.Bugün Yemen’de bir kenttir.

16- Harran: Türkiye topraklarında olup Urfa’nın ilçesidir.

17- Hayber: Hindistan’la Afganistan arasında dar ve uzungeçit ticari ve askeri alandır.

18- Hartum:Sudan topraklarında ve kuzey doğu Afrika’dadır. Mavi-Ba-eyaz Nil neirlerinin birleştiği yerdedir.

19- Hit (Tar:is) Kuzey merkezi Irak’tadır. Fırat’ın kuzey kıyısında bir beldedir.Nüfusu 5500.

20- İskenderiye(Alexsandra) Mısır’dadır. Akdenize kıyısı vardır.

21- Kirkuk:Irak’tadır.

22- Halep:Suriye’dedir.

23- Kenan Ülkesi: Kuzeyi Arabistan çölü ve Kudüsü içine alan bölgedir.

24- Kuvayt:Birleşik Arapemirliklerindedir.The Gulf(körfez)e kıyısı olup Arap denizine açılmaktadır.

25- Kerbela: Irakta Bağdattadır.

26- Kudüs:(latincesi:Jerusalem),Arapçası:Kuds eş Şerif): İsrail ile Ürdün sınırı üzerinde şehrin büyük kısmı İsrail’de ve de İsrail’in siyaset merkezidir.Eski Kudüs’te o daracık taş yollarda Hz.İsa(as) yürümüş.Hz. Muhammed(as) göge çıkarken yani miraça çıkarken ayak bastığı taş buradadır.

27-İslamın ilk kıblesi Mescidi Aksay’la Yahudilerin en kutsal yeri “Ağlama duvarı” buradadır.Kısaca aynı mekanlar.Çan sesine, ezan sesi karışıyor.Cami-kilise ve sinagog iç içe. Eski Kudüs büyülü mekandır.

27- Lut Gölü(ölü deniz): Ürdün ile İsrail arasındadır.Gölün yüzeyinin suyu seviyesi deniz seviyesinden 392 metreaşağıda ve çok tuzludur.

28- Mekke: Arabistan’dadır. Ve Kızıl denize yakındır.

29- Mari:Suriye’dedir. Mö.3500-1600 yılları arasında Mezopotamya

30- Moab: Ürdün’ün güney batısında ki alan, Lut gölünün doğusunda eski çağlara ait krallıktır.

31- Mardin: Türkiye’dedir.

32- . Nil: Afrika’nın en büyük ve dünyanın 2.uzun nehridir.Güneyden kuzeye doğru akarak Mısır’da Akdenize dökülür.

33- Musul:Irak’tadır.

34- Niniva(Ninova): Kuzey Irak’ta Asurluların merkezi,Dicle kıyısında harabeleri bulunmaktadır.Musul’a yakın ilk çağın canlı şehirlerindendir.Hz.İbrahim zamanında kurulmuş.

35- Nemrut: Irak’tadır.

36- Port-Said(Bursaid) İsrail toprakları içindedir.

37- Sina İsrail işgalinde ve Golf körfezine kıyısı bulunmaktadır.

38- Samarra: Kuzey Irak ‘tadır. Bağdat’ın 104 km kuzey batısında ve Dicle kıyısında bir kasabadır.Nüfusu 8000 olup kral yolu üzerindedir.

39- Sana : Kuzey Yemendedir.

40- Sayda(Sidon): Güney batı Lübnan’da Beyrut’a yakın Akdeniz’e kıyısı var. Sur kentinin kuzeyindedir. İsrail’in kontrolündedir.Ve de liman kentidir.

41- Samaria: Batı Ürdün’de bölgedir. Başkenti Nablus.

42- Sina Yarımadası: Kuzey doğu Mısır’da Süveyş ve Akabe körfezleri arasındadır.Üçgen şeklinde ki yarımada, genelde çöl,iç kısımları yayla, çölde göçebe hayatı ve bir kaç küçük kasaba var. Ör:Tor(Grekçede dağ)

43- Sur: İsrail’de ve Akdenize kıyısı bulunmaktadır.

44- Susa-Elam: İran ‘da ve kral yolu üzerindedir.

45- Taberiye gölü(arapça:Bahr Tabarıya): Kuzey İsrail’de genişliği,13km, uzunluğu,23km.dir.

46- Tabuk: Suudi Arabistanda

47- Taif: Arabistanda,Mekke’ye sınırı olup Akdenize yakın kenttir.

48- Tellaviv: İsrail’dedir.Ve Akdenize kıyısı vardır.

49- Tell el-Ubaid: Suriye’de ve çöldür.Şimdi arkeolojik sit alanı olarak tescillidir.

50- Terim;Şebam: Güney Yemen’de ortadoğuda Arap ve Kızıldeniz’e kıyısı vardır.

51- Ugarit(Ras Shamra): Lübnan’dadır.Arkeolojik sit olup tescillidir.

52- Yafa(Jaffa): Güney İsrail’dedir.Tellaviv’in güneyinde ve Akdeniz’e kıyısı vardır.

53- Ur: Güney Irak’ta Mezopotamya’nın eski merkezidir.Sümer zamanında tarihi şehir.(Güney Babil)

54- Nablus:Kuzey Suriye’de yani Şam,güneyi Jerusalem,batısı Akdeniz.

55- Yahudiye:Mö.31 ile ms.565 yıllar arasında Romaya bağlı.eyalettir. Ve Filistin topraklarındadır.

Halkların Kısa Tanımları:

1- Ad Kavmi: Yemen bölgesinde bulunan ve Arapların aslı sayılan bir kavimdir.Hud(as) peygamberleridir.Yaşadıkları bölge,Hadramud ‘la-Umman arasında bir çöldür.

2- Saba(Seba) Halkı:Mö.1100 de Arap yarımadasında ve Yemen’in Merib şehri halkı 1000 yıl kadar yaşamış.Bölge olarak Kuzey Yemen ile Güney Yemen olup mö.11.yy da zirveye çıkıyor. Mö.2400 yıllara ait Ur şehrindeki kalıntılara göre bu kavmin adı “Sabim” diye geçmektedir.Seba krallığı ile Asur krallığı çağdaştırlar ve mö.3.yy da Merib(Marib)başkentti. Saba Melikesi, Hz.Süleyman’ın peygamberliğini kabul etti. Mö.965-926 yılları arasında bu bilgileri içeren çok kitabe bulundu.Yemen’in Merib kentinde yaşıyan halkın evlerinin salonları cam döşemeydi.Sebe,Arabistan,Mısır,Suriye,Yunanistan ve Roma’ya kadar ticari bağlantıları vardı. Ms.1.yy Roma ve Yunanlıların egemenliğine girdiler.Ms.628 yılında dağıldılar.

3- Medyen Halkı ve Eyke Halkı: Hicaz’ın kuzey batısında ve Filistin’in güneyinde,Kızıldeniz ile Akabe körfezine kadar uzanan bölgedir.Medyen adı, hz. İbrahim’in 3.karısı Katura’dan doğdu.Hz.İbrahim’den sonra aradan geçen 600-700 sene sonra Medyen halkı bozuldu.Peygamberleri Hz.Şuayb(as)dır.

4- İsrailoğulları Halkı: Hz.Süleyman peygamber olarak mö.1020 yılında hükümdar lığa Takit’u idareci olarak başa getirdi.Sonra Takit mö.1020 ile 1004 yıllarında hükümdarlık yaptı. Hz.Davud mö.1004ile 985 yıl. Arasında hükümdarlık yaptı. Hz. Süleyman ise mö.965-926 yıl. Arasında hükümdarlık yaptı. Bu adı geçen hükümdarlar İsrailoğullarına, Hz.Musa’dan sonraki hükümdarlığı sırayla devam ettirdiler. İsrailoğulları saltanatını mö.900 yılından itibaren işgallerle yıkan Asurlulardır.Mö.721 yılında Asur hükümdarı Rava Sargon, Sameriyye’yi fethetti. İsrail devletini ortadan kaldırdı. Mö.598 yılında Babil imparatoru Büht’ün Nası Kudüsü topraklarına kattı. Babil imparatoru mö.539 yılında İran imparatoru Hüsrev(Kanus) Babili fethetti.Sonra mö.522 yılında imparator I.Dara(Dairus) ,Yahudiye kralının torunu olan Zıro Babil’i, İsrailoğullarına vali tayin etti.

5- Semud ulusu: Arab yarımadasının batısında, Hicaz yakınlarında,Hicr yöresinde oturmaktalar.

6- Lud Kavmi: Ürdün ile İsrail arasındaki bölgede yaşamışlar.Lut(as) İbranilerin peygamberidir.Mö.19.yy da yaşamış. Birde İncil’e göre Lut(as) Haran’ın oğludur. Hz.İbrahimle Mısır’a gitmiş. Dönüşünde Ürdün bölgesindeki Sodom’a yerleşmiş. Lut (as),İbrahim peygamberin yegenidir. Irak,Suriye,Filistin ve Mısırda elçilik yapmıştır. Lut gölü çevresinde bir çok antik kent kalıntısı bulunmaktadır.Lut bölgesi mö.2300 ile 1900 yılları arasında gelişmiş olduğu bilinmektedir.Sodom,Gomora ve Adma kentleri mö.2000 lerde depremle yıkılmış.

7- Yahudi Ulusu: Hz.İshak’ın çocukları arasında, Hz.Yakup(lakabı ise İsraildir) Hz.Yusuf,Hz.Musa,Hz.Davut, Hz.Süleyman,Hz.İsa dır. Ayrıca Hz. Musa(as) İsrailoğullarını Sina yarımadasının Mareh ve Eylem bölgesinden Filistin’e geri getirdi. Sara Rafidem geçerek Sina dağına geldi. 40 yıl sonra tekrar Filistin’e yerleşti.Hz.Musa Abarum dağında vefat etti. Hz.Süleyman’dan sonra İsrailoğulları ikiye bölündüler. A) İsrail devleti(kuzey Filistin ile Ürdün topraklarında kurulmuş olup başkenti Samariyye idi. B)Güney Filistin ile Adumiyye topraklarında kurulan Yahudiyye devletidir.Başkentleri Kudüs’tür. İsrail devletini, Asur imparatoru Sargon yıktı.

Elçilerin Tanımı:

Hz.Adem(as):Yaradılışı baş ve yüzü Kabe toprağından, gögüs ve sırtı Beytül makdisten ,baldırları Yemen toprağından,bacakları Mısır toprağından,ayakları Hicaz toprağından sağ eli doğu, sol elide batı toprağından yaratıldı.Tevrat’a göre 930 yıl yaşadı. Cuma günü yaratıldı ve Cuma günü öldü.Cennetten atıldıktan 5500 sene sonra iyi insanların tekrar cennete döneceğini Allah müjdelemektedir. Hz.Adem’in islam kaynaklarına göre Arapça bildiği, Yahudi kaynaklarına göre Aramice bidiği söylenmektedir.Başka rivayetlere göre yeryüzünde süryanice konuşuyordu. Mezarı Mekke kentinin Ebu Kubeys mağarasında veya Hindistan’ın Nevz dağındadır. Şit (as)da Adem(as)ın oğludur.

1-İdris(as): Adem(as)dan sonra yedinci göbektendir. 243yıl elçilik yapmıştır. 365 yıl yaşamıştır.Adı süryanicedir diyenlerle birlikte Arapça diyenlerde vardır.Peygamber olduğunda Hz.Adem 622 yaşında idi.Terzilik yaptı. Demiri keşfetti yani demiri eritip ziraat aletlerinden sabanı yaptı.Deri ve kumaştan elbise dikti.İbadet için evler yaptı.Mısır ve Babil’ gitmiş o bölgeleri tanıyor.

2-İbrahim AS: Keldanilerin Ur şehrinde(Ur adı Akadça) mö.2100 yılında doğmuş. Bölge Fırat’ın batı yakasında Bağdat’ın 300 km. güney doğusunda Tel el-Mukayyer denilen yerdedir.Ur şehrinin nüfusu 250 bin ile 500 bin arasındadır.İbrahim Peygamber arkeolojik tesbitlere göre mö.2300 ile 1900 yılları arasında yaşamış.Harran adının,Babil kralı Hammurabi ile aynı kişi olduğu kanaati yaygındır. Hz.İbrahim Harranın Ur şehrinde ilk vahyi almış.Hz.Nuh’tan sonraki elçidir.İbrahim torunu Hz.Lut’u yanına alıp Kenan iline gitmiş. Arkasından mö.1800 de Ur şehrinden ayrılarak Mısır’a gitmiş, tekrar Filistin’e dönmüş. Mezarı Hebron’dadır. Lut’un 200 veya 175 sene yaşadığı söylenmektedir. Antropolojik olarak orta boylu, ela gözlü, güzel yüzlü, açık alınlıdır. Hz.Muhammed’e çok benzemektedir. Süryanice konuşurdu.Ve 120 yaşındayken kendi kendini sünnet etmiş.Nemrut,İbrahim’i ateşe attırdı.Babil’i mö.2300 yılında kurmuş.Hz.İbrahim, Nuh tufanından 1263 sene sonra dünyaya gelmiş.(kay:Neşet Çağatay,İlahiyat Fak.Der.)

3-Hz.Musa, Yakup (as)ın soyundandır. Mö.14.yy doğmuş. Mısır Fıravunu (kral II.Ramses) döneminde mö.1304 de Musa’nın bebekliği Fıravunun evinde geçdi ve orada büyüdü. Musa mö.1230 da Yahudileri yanına alarak Mısır’dan Filistin’e döndü.Tevrat metinlerinde yahudilerin 2 milyon kişi olduğu geçer.Ama bazı eleştirmenlere göre 15 bin kişiydiler.On emirde ise Musa’nın, Sina dağına çıktığı ve Filistin’e geri dön emri verildiği geçmektedir.Musa Mısırlı Kuşi sülalesinden bir kadınla evlendi.Bu evliliğe İsrailoğulları karşı çıktı. Hz.Musa’nın mezarı Yehuda çölünün kızıl bir kum tepesindedir. Burası kervanların uğrak yeridir.Fizyonomisi: esmer yüzlü,uzun boyludur. Mezarı Allah tarafından Beytpoor’un karşısına gömülür.Mezarını bilen yokBaşka bir görüş semaya çekildi deniyor.İbraniceyi keşfetti.

4-Hz.Süleyman(as): İsrail kralı olarak bilinen Süleyman( as) mö.970 yılında doğdu.Başka rivayete görede mö.931 yılında doğdu.Mö.965 ile 926 yılları arasındada Sebe halkını yönetti.Döneminde Seba ülkesi kralı Belkıs müslüman oldu. Kudüs’teki Mescidi Aksayı inşa ettirdi.Mısır ve Mersin’e atlar satmış.Aynı zamanda Suriye ve Mısır’a savaş arabası satıyordu. Kırk yıl hükümdarlık yaptı. Vefat edince devlet ikiye bölündü.a-Kudüs b-Sameriye(Beni İsrail).Bilge ve adaletli kraldır.

5-Zekeriya (as): Mö.1.yy da Filistinde yaşadı.Halepte makamı bulunmaktadır.Oğlu Hz.Yahya’dır. Aynı zamanda çölde yaşamıştır.

6-Hz.Yunus(as): İbranilerin peygamberi ve Zablon kabilesinden Amathi’nin oğludur.Ninova halkına elçi olarak gönderilmiştir.Mö.860 ile 784 yılları arasında Asurlulara gönderildiğinden dolayı Asurlulara Hz. Yunus’un ümmeti denir. Peygamberlik döneminde Ninova’dan Yafa şehrine oradanda Tarsus’a gelmiş. Daha sonradan Diyarbakır’a gelmiş.Bir müddet sonra Tunus’a gitmiş.Akabinde oradan tekrar Asur’luları islah için Irak’a gelmiş.

7-Davud (as) İsrailoğullarına gönderilen elçilerden biri olup mö.11-12.yy yaşamış olup kitabı Zebur’dur.Soy kütüğü: Yahuda Sıbtı’nın ileri gelenlerinden ve Beytülahmm’de ikamet eden Yesse’nin oğludur. Şeceresi: Hz. İbrahim’e kadar gider. Otuz yaşında kral olmuş ve 30 yıl Kudüs’te hükümdarlık yapmış. 71yaşında vefat etmiş.Kudüs şehrine gömülmüş.Krallığı döneminde tebdili kıyafetle halkın arasına girerek teftiş yaparmış. Demirden zırh yapmış.Oğlu Fıravunun kızıyla evlendi.Aynı zamanda Anadolu’da Hititlerle çağdaştır.Fizyonomisi: kırmızı yüzlü, kızıl saçlı, mavi gözlü,kısa boylu,az saçlı bedeni kızıla yakındır.Gür ve güzel seslidir.

8-Yakup(as): İbranilerin elçisidir.İshak peygamberin oğlu olup Kenan ilinde yaşadı. 12 oğlu vardı. Yusuf’u görmek için Mısır’a gitti.Soyundan gelenlere Beniİsrail kavmi denir.Özellikle 12 Yahudi boyunun atasıdır.

9-Yusuf (as): Atası İbrahim(as) olup İbranilerin elçisidir.Yakup(as)ın oğludur.Ticaret kervanlarının tesadüf etmesiyle, mö.1500lerde Mısır’a götürülmüş.Baba Yakup oğlu Yusuf(as)la Mısır’da bir araya gelip 17yıl birlikte yaşadılar.Baba Yakup öldüğünde 56 yaşındaydı Ömrünün sonuna kadar Mısır’da yaşadı.

10-Yahya(as): Yahuda’da doğdu. Ms.1.yy başlarında vefat etmiştir.İsrailoğullarını Tevrat’ın hükümlerine uymaya çağıran son elçi olup vaftizci ismiyle anılır.Peygamberliğe(elçi) Ürdün vadisi Nablus yakınlarında başlamıştır.Hz.İsa’yı vaftiz(sıvazlamak) etmiştir.Roma imparatoru Tiberus’la çağdaştır. Aynı dönemde İsrailli Antipas hapse attırmış. Yahya(as)da hapiste ölmüştür.

11-Nuh(as): Hz. Adem’den sonra insanlığın 2.atası olarak kabul edilir. Sümerlerin Gılgamış(Bilgamiş) destanındada tufan olayı anlatılmaktadır.Asur’luları mö.640 ile 609 yılları arasında ikaz etti.Tufan anlatılırken Nuh’un gemisi Musul yakınında, kuzeyinde İbn-i Ömer adası ve çevresi olarakta Türkiye coğrafyasında Ağrı dağı olduğu söylenir.Musul’un temelini Hz.Nuh atmış.Tufan öncesi Adem(as)ın çocukları Irak çevresinde yaşıyorlardı.Tufan olayı bütün dünyada olduğuna ait hikayeler anlatılır. Başka bir rivayette ilk insanlık Fırat ve Dicle bölgesinde olduğu söylenir.Mezarı Mardin ili,Cizre ilçesi Nuh camisinin özel mahzenindedir.

12-Hud(as):Yemen diyarındadır ve Ad kavminin elçisidir.

13-İsa(as): Mö.29 ile ms. 14.yılda Beytlehem’de bir mağarada doğmuş. Nasıra kentinde ikamet etmekteydi. Ms.28 de Kudüs’te paskalya bayramına katılmış. Kral tarafından öldürüleceği haberi üzerine 12 yaşında Mısır’a götürülmüş.Ms.30yılında Kudüs’te hırıstiyanlığın kurucusudur.İsrailoğullarına elçi olarak gönderilmiştir. Mö.4.yılda Nasır’a kentine getirilmiştir.30 yaşında vaftiz edilmiştir. Romalı Yahuda valisi Pilatus, İsa(as)ı tutup dövdürmüştür.

Soyu: İsa’nın anası Hz. Meyrem;Adem,Nuh ve İbrahim’in neslindendir.Elçiliği dönemin kralı Tiberus’un15.yılına rastlar. Ms.28-29 yılları arasında nisan ayının 6 günü ms.30 tarihinde çarmığa gerdiler.Hz.Meryem’de Zekeriya(as)ın hanımı Elizabeth’in kız kardeşinin çocuğudur.

14-Hz.Muhammed(sav):Babası Abdullah’dır. Soylu aileye mensuptur.Kabeyi gözetiyordu.Bir süre çobanlık yaptı.Fiziki olarak güçlü, kuvvetli, dinç,siyah saçlı ve sakallı, şahin burunlu, ciddi ve ağır başlı,tavırıyla saygı duyulan bir insandı. O na “adil sanını vermişlerdi. Yahudilerle sohbet ederdi. Ms.571 yılında Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya geldi.Peygamber olduktan sonra ms.622de Medine’ye göçtü.Hz.Peygamberin kurduğu dinin adı islam oldu.Sonunda Mekke’yi fethetti.Kabeyi putlardan temizletti. Artık güçlü devlet başkanıda olmuştu. Ms.632 yılında vefat etti. Hedefleri doğrultusunda sağlığında Taife sefer yaptı.Tebüke sefer yaptı.Hudeybiye’ye sefer yaptı ve Hayberi ziyaret etti. Arkasından Filistin ve İran fethedildi. Seferler devam ediyor. Mısır,İskenderiye fethedildi.Sonuçta ms.670 yılında Arap orduları İstanbul’u kuşattılar. İstanbul Doğu Roma imparatorluğunun başkentiydi.Hatta İspanya’ya girdiler.İslam, Orta Asya’da Türklerin oturduğu bölgede ilerlemeye başladılar. Buluşlar arapça yazıldı. Orta Asya’da Çinlilerle savaşarak Çinli bilginlerinide almışlar.Kağıt böylece müslümanlara geçti.

Kaynaklar:1- The Time Atlas of The World.

2-The Times Atlas of World Hıstory

3-Cığrafya Sözlüğ,Sami Öngör,İstanbul,1961meb.

4-Milliyet Gazetesi “Filistin’de İsrailli ölü çocukların Hayaletleri makalesi,Hasan Cemal,31.3.2002

5-Peygamber Kıssaları,Cemal Akdoğan, sabah yay.1986

6- Mesnevi I-6 cilt, Veled İzbudak

7- Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz.Muhammed(sav)in Hayatı, Seyyid Ebul Ala Mevdudi.Pınar yay.1992

8-İslam Tarihi, Ahmed Cevdet Paşa

9-Mesnevi,4.cilt, Veled İzbudak

10-Peygamberler Tarihi,Zaman Gazetesi yay.1998

11-İslam Ansik. Türkiye Diy. Vak.ilgili mad.

12-Meydan Larousse,Büyük Lugat Ansik.c.1-12

13-Ana Britanica Ansik.c.16

14-İslam ve Hiristıyan Kaynaklarına Göre Hz.İsa,M.Eminoğlu.Konya

15-Times,Dünya Tarihi Atlası s.89

16-Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı,Hüseyin Atay

17-Genç Okurlar için Kısa Dünya Tarihi, Ernst H.Gombrich(çev.A.Mumcu)

18-İslam Nasıl Yozlaştırıldı.Y.Nuri Öztürk,İstanb.2000.

19-Mezopotamya Mitolji Sözlüğü,Jeremy Black,Antony Green

20-İlahiyat Fak.Dergi.Dr.Neşet Çağatay.

21-İSlam ansiklopedisi TDVAKFI YAY.

IRKLARIN ANALİZİ

Kafatası morfolojisi (yani biçim bilimi. Canlının dış görünüşüyle ve yapısıyla ilgilidir.)
a- Irk sınıflaması 1) Dolikosefal (uzun ve dar kafa) olup endis değeri 75.9
2) Mezosefal (orta kafa) endis değeri 76-80.9 aralığında 3) Brakisefal (kısa ve geniş) endis değeri 81.0 ile açıklanmaktadır.
Irk tayininde en iyi sonuçlar kafatasından alınabilir, arkasından kalça kemikleri olduğu belirtilmiştir.
En eski insan buluntuları mezolotik yani toplayıcı devre kadar insanlar dolikosefal kafatasına sahiptir.Bu çağda insanlar kayaların üzerine kırmızı aşı boyası ile çizili dağ keçisi resimleri yapmışlar. Aynı zamanda mağarada yaşıyorlar yiyecek bulabilmek için çevrede taşla hayvan avlıyorlar. Sonra Avrupa’da brakisefal tiplere rastlanmaktadır.
Paleolitik çağda(bu dönemin insanı avcı ve besin toplayıcısı olup göçebe hayat yaşamaktadır.)
Ön asya insanlarının kafa yapısı once dolikosefal veya az oranda mezosefaldir.
Avrupa’ya göç eden neolitik çağ göçmenleri dolikosefaldir. Avrupa’nın merkezi ve İspanya bölgesine gelen hakim sınıf, yuvarlak kafa formlu yani şekilli insanlar, Anadolu’dan yani Ön Asya’dan göç ederek Avrupa ve İspanya ‘ya gelmişler.
Brakisefal tippler once Orta Asya’da görüldü. Bu brakisefaller Anadolu ve Balkanlar üzerinden tüm Avrupa’ya yayıldığı düşünülmektedir.Anadolu farklı iki tip tarafından temsil edilmektedir.
a-Kuzey ve kuzey-doğu Afrika tipleri ile melezleşmiş olan Eurafricaihe tip.
b-Diğeri ince yapılı bildiğimiz Akdeniz tipi brakisefaller. Anadoluya sonradan gelmişler. Ayrıca üstün bir unsur teşkil etmektedirler.
“.Anadolu’da protohistorik devirlerde dolikosefaller ve brakisefallerin yanı sıra mezosefallerin bulunması bize o devirde ırk karışımı olduğunu gösterir. Anadolunun ilk halkı dolikosefallerdir.Bunlar prehistoric devir, Mezopotamya’sında olduğu gibi Anadolu tam farklı iki tip tarafından temsil edilmektedir.
Akdeniz Irkı:
Genellikle esmer yada koyu esmer derili, scalar siyah ve dalgalı, gözler koyu renkli, burunlar ince ve gine burunlarının sırtları düz yada kemerli, yüz uzun ve kafa ise dolikosefal yada mezosefaldir. Ataları ön Akdenizlilerdir. Bundan 11bin yıl once İsrail’de Natufiyen epipaleolitik( ön eski taş dönemi demek) devri yani taşı taşı yontup şekillendirebiliyor.
Narin yapılı Akdeniz ırkının temel kafatası özellikleri; yüksek kafatası ve gövde kalınlığı daha küçük, kol ve bacak kemikleri ise daha incedir.
Dinarik Irk:
İri yapılı ve uzun boylu, kafa ardındaki yassılık nedeniyle çok brakisefal. Uzun ve geniş yüz, burun yapısı iri sırtlı ve çıkıntılı, saç koyu, göz renklidir.Doğudaki Ermeniler dinarik ırkın dağ koludur. Urartu iskeletlerinede dikkat bu ırk dinariktir.
Anadolu Irkı:
Alplilerle karıştırılır. Ancak dinarik ırka daha çok benzemektedir. Merkezi Anadoludur. Bacaklar kısa, beden şişmanlamaya müsait. Brakisefal kafa ama yüz uzun, alın düz ve yüksektir.
Nordik Irk:
Uzun boylu, genellikle dolikosefaldırlar, uzun yüz, dar ve çıkıntılı burun, deri ,saç ve göz rengi açık.
Ön Mısırlılar: Orta boylu ve dolikosefaldirler.
Ortadoğuda Araplar ve Yahudiler Akdeniz ırkı içinde dikkate alınırlar. Bu toplumlar semitik yada oryantal olarak tanımlanırlar.Bunlar daha ziyade Filistinliler, Ortadoğulular. İnce yapılı daha çok dolikosefal, daha ziyade Filistinliler, Ortadoğulular bU ırk ince yapılı daha çok dolikosefal, çok az kıl örtüsü ile açık renk göz ve deriye sahip topluluklar. Bedeviler ince yapılı, uzun bacaklı ve dar gögüs kafesli, dolikosefal ve dar yüzlü olan bedevilerin saçları koyu siyah ve dalgalıdır.
Mısırlılar-Rod (koyu kırmızı renkli üstün bir topluluk)
Asyalılar(sarı renkli, burun sırtı kemerli ve gür sakallı.)
Zeci(siyah ve yapağı saçlı)
Beyazlar(sarı sakallı,açık renk gözlü, uzun boylu ve hayvan postuna bürünmüş barbar.
Hipokrat:
Mö.5.yy ile 4.yy arası insane versiyonuna çevrenin etkisi, vücut yapısı ve sıcaklık farkı. İnsanlarda iklim ve yaşam şartlarına uygun farklılık gösterir.
TÜRKİ kavimler Çin ve Moğolistanda. SAMİ kavimler Arabistanda. Siyah ırklar Afrikada. Kızılderililer Amerikada oturuyorlardı.
HİTİTLERİN Yeniden Keşfi ne zaman ve nasıl oldu:
Hititler Tevratta çoğu defa arazi sahibi ve kadınlarla ilgili olarak geçmekte. Bir metinde ALLAH, Hz.İbrahim’i Nil ile Fırat nehirleri arasındaki toprakları vermeyi vaat etmektedir. Bu bölgedeki kavimler arasında (hitit),Kenaniler vs. sayılmakta..
Hz.İbrahim(as) bir hititli arazi sahibinden ölmüş olan karısı Sara hanım için mezar yeri satın almak istemektedir. Hz.İbrahim (as) vefat ettiği zaman cenazesini oğulları İsmail ve İshak Hititli(etili) Efron’un arazisi içinde Mahpela mağarasına defnetmişlerdir. Sonradan buraya İbrarim(as)ın karısı Sara, oğlu İshak, ve İshakın karısı Rabeka da bu mağaraya defnedilmişlerdir.Ayrıca Hz.Yakup (as) da aynı mağaraya atalarının yanına defnedilmeyi talep etmektedir.Yalnız buradaki hititliyle Anadoludaki hititlinin ilgisi yoktur.
ROMA – RUM kelimeleri
General Cemal Mersinli
Kume- kome-Rume-Rome kelimeleri Anadolu köylerinin, Anadoluya mahsus kuruluş tarzlarını gösteren kelimelerdir.Bu köyler bir sokak(ruma) veya bir cadde (rume) üzerinde bir sırada dizilmiş evlerle kurulurlar.Köy büyüdükçe sokak çoğalır. Bir köy halkı veya komşu kadınlar birbirlerine kometis derler. Bugün Anadoluda kom adlı köyler bulunduğu gibi bir kocanın iki karısı birbirine koma)kuma) derler. Dersim’de bir çok köyün evleri ayrı ayrı dağlar üzerinde ve dağınık bir haldedirler. Dersim halkı bu dağınık evlere kom derler. Bu evlerde bir oymağa mensup aileler oturduğu gibi ve oymağın adıylada anılırlar.
Örneğin koç uşağı komu gibi.
Türkçede komşu kelimesi de komu eşinin kısaltılmış şeklidir. Bugünkü rumcada komi kasaba demektir.
Kelime başındaki K harfi bazan kalın sesli H harfi ile değiştirilir.- Kaan: Hakan ,
Kadın: HatınKoma: Homa gibi
Anadolu’da homa adında bir kaç köy vardır. İsparta ilinin Karaağaç ilçesinin yerli adı Homa’dır. İngilizcede home kelimesi hem ev hem memleket, yurt demektir.
Almancadaki heim kelimesi ev demek.
Rume, rome kelimeleri, su kenarında ve su geçitlerinde kurulan köylere verilen adlardır.
Avrupadaki Roma kelimesi Anadoluda Rum olmuştur.

ARAP SEYAHATNAMELERİNDE TÜRKLERDE FİZYONOMİ

Türkler çoğunlukla esmer veya buğday tenli birde burunla beraber daha açık daha koyuları var.Her millet fizyonomik olarak karışmıştır. TOGAN: Fiziki yapıdan bahsederken. Geniş omuzlu, kocaman kafalı, ensesi kalın, kolları uzun, bacakları doğu Türkistanlıların kısa olduğu diğerlerininise uzun olduğu görülmüştür.Hatta Türkler doğu ve batıya çok yayıldığı için kimisi esmer,kimisi sarışın, kimide Çinliye benzer.
Dipnot: uzun gövde at sırtında gezende olmaktadır.Bacakları kısa Togan söylemektedir.Aslında uzun bacaklılar Masudi Türklerin en küçük gözlü ve kısa boyluları Oğuzlardır. Araplarda ata biniyorlar fakat uzun boylulardır.
Görüş: Ankara’da görülen OrtaAsya’dan eğitim için gelen Türk halkları genelde dar omuzlu kısa gövdeli, uzun sayılabilir bacaklı Gök kubbeye benzer ultra braki kafalı ve düz saçlı halklardır. Doğu Türkistanlı bir insanı tetkik ettim. Kısa bacaklı ,uzun gövdeli yuvarlak kafalı ve arkasında tümsek görülmektedir. Kayn: Arap seyyah Cahız çev: Serpil Bağcı.

KIRGIZLI KIZLARIN fizyonomi


Genelde orta boyda. kol ve bacaklar uzun, gövde kısa, kafa yuvarlak ve üst kısmı kubbe şeklinde şişkindir. elmacık kemikleri öne çıkık vaziyettedir. Kaşlar kısa ve siyahın açık tonu renkte olup kaşlar arası açıktır. Saçlar düz. Alın düz ve geniştir.Burun düz küçük ve ucu yukarı kalkık vaziyette.Dudaklar dolgun, Gözler badem şeklinde ve çekiktir. Deri açık sarı renktedir. Genel görünümü ince yapılıdırlar.Kay:M.Tunç Arkeolog
ERMENİ Fizyonomi :
Alpi ve Nordik ırkların karışımı topluluk olduğunu Persler adlandırmıştır.Ermenilere Yunan kaynaklarında rastlanır. Kitabı Mukaddeste ki bilgilere göre Sincan’dan yani Doğu Türkistandan gelmişlerdir. Birde Yafes soyundan kral Hayk’a bağlayanlarda var. Mö.6.yy. Şekil olarak beyaz tenli,tombul yüzlü,şark profilli ve kartal görünüşlüdür

ARKEOLOJİ NEDİR- YUNAN ARKEOLOJİSİ

ARKEOLOJİ NEDİR

Arkeoloji resimle de ilgilenen bilimdir. 1-arama ve bulma 2-tasnif ve tarif 3-tarihleme ve yorum.

Arkeoloji eskiden kalma,kırık dökük her şeyi toplar,tasnif eder bulunuş şartlarını göz önüne alarak sonuca ulaşır.

YUNAN ARKEOLOJİSİ

Yunan dili konuşan insanların Yunanistan’a 2.binin başında girdiği ve 2.binin ortalarında Miken medeniyetini yarattığı anlaşılmıştır. Yunan kültürü için klasik yada Helen sözü kullanılır. Zaman bakımından Demir çağı içine girer.Yunan arkeolojisinin son ucu olarak genellikle Roma imparatorluğunun kuruluş tarihi kabul edilen mö.31 dir.

3.Attalos’un krallığı Romalılara vasiyet etmesi ile Asia adı altında Roma eyaleti haline getirilmiş.

YUNAN YAYILMASI

Önce mö.1450 de Girit’e, Doğu Ege kıyıları ve adalara yayılmış. Ege dışında Kıbrıs, Sicilya.

Mö.1400 de Güney-batı Anadolu,Bodrum,Rodos,İstanköy daha kuzeyde Sisam ve Sakız adaları,Efes,Kuzey de Troya’ya. Anadoluda Pamfilya ve Kilikya,Batı Anadolu da İzmir’ mö.1000 de yerleşmişler. Yine göçenler İonlar ve Dorlar, Aiolar Gediz ile B.Menderes arasına yerleşmişler. İon’lar Atina’dan gelmişler. Ve mö10.yy da Milet,Kuşadası, Çamlı,Efes, Eski İzmir ve Samos’ta bulunmuşlar. Mö.9.yy sonunda Yunan tarihçisi Herodotos bu şehirleri sayıyor. Milet,Priene,Efes,Kolofon, Lebedos,Foça,Samos bu şehirlerin hepsi Karia’da olup aynı ağzı konuşuyorlar.

Dorlar aslı yunanlıdır. Girit ve Egenin güneyinde ki adalara ve Anadolunun güney-batısında ki yarım adalara yerleşmişler. Knıdos yani Datça’yı Ispartalılar kurmuş.

MÖ.8.yy ortasında Yunanlılar Akdenize ve Karadenize yayılmışlar. Mö.7.yy da da Çanakkale ye,Marmara kıyılarına yerleşmişler.Bu yerleşme ikiyüz sene sürmüş. Yayılmanın özünde ticari yayılma bulunuyor.Ayrıca iç siyasi kavgalardır.

Orta ve Batı Akdenizde Yunanlılara ilk karşı koyan iki siyasi güç Etrüsk ve Fenikeliler, Yunanlıların İtalya’ya yayılmalarını önlemişler.

Yunan şehirlerine doğulu zanaatkarlar yerleşmiş.Geç Hitit (Ahti Atikte Het oğulları diye geçer.),Urartu,Suriye ve Asur eserlerinin üzerinde ki motiflere hayvan resimleri kopya edilmeye başlamış. Orta ve doğu Anadolu ile Ege ilişkileri mö.8.yy dan buyana başlamış. Mö.8.yy da Anadolu’da Frig devleti, Doğu Anadolu’da ve Van çevresinde Urartu’lar.Karadenizin kuzeyinden Kırım’dan gelen Kimmerler Frigleri yıkmışlar. Ve Anadolu yaylaları ile Ege kıyılarında devlet kurmuşlar.Bu devletin adı Lidya dır. Bu kavmide mö.6.yy da Persler yenmiş. Helen çağında Anadolu’da küçük yerli krallıklar kurulmuş. Bunlar Bergama,Bitinya,Pontus,Komegena(Adıyaman çevresi olup kral Antikos) krallıkları gibi Doğu daki Urartu krallığının imal ettiği madeni eşyalar kara yoluyla Egeye getirilip satılmış Örnek:tunç kazanlar,boğa büstleri vb gibi eşyalar Urartuların ihraç mallarıdır.

Mö.7.yy da Karadenize Yunanlılar yayılmış. Fakat Karadeniz’e medeniyet kuran Miletliler. Yine mö.7.yy da Ege, Mısır ilişkileri sanat ve ticaret neticesinde heykelcilik, taş mimari ve anıtsal taş heykellerin yapımı Yunanistan’a Mısır’dan gelmiş.

Helenizm Anadoluda çok kuvvetlenmiş. Sebebi Anadolu ile Yunanistanın birbirine yakınlığıdır. Yunanlılar Anadolunun yalnız kıyılarına yerleşmişler. Ör: Menderes kıyıya fazla yakın değil. Anadolunun ve yakın doğunun Helenleşmesine en çok hükümdarlar önemvermiş. Ve hellenizmi yaymış. Yönünü batıya ilk çeviren hükümdar Frigya ve Lidya kral krallarıdır. Mesela Frig kralı Midas, Kime kralı Agamenon’un kızı ile evlenmiş ve Defli tapınağına taht hediye etmiş.

Güney Anadolu’da Likia ‘da mö.5.yy da Helenleşme başlamış.

Yakın doğuda yani Perslerde Helenleşmeye İskenderin istilası rol oynamış. Yunanlıları yerli kızlarla evlenmeğe teşvik etmiş. İskender’den sonra general Selefkos Suriye’yi Helenleştirmiş.Hellen kültürü daha doğuya OrtaAsya’ya ve Hindistan’a ulaşmış.

YUNANLILARIN ADI:

Yunan’da Akhai’lar. Homeros destanında Troya’ya sefer açan Mikenliler . Akhai’ler Mikenliler için Argoslular adını kullanmış.

Akhai adı mö.13.yy da Hitit ve Mısır yazılı belgelerinde geçen Akhiyava ve Akayivaşa adlarına benzemektedir. Hitit kralı Tuthalia ile Akhiyava memleketi kralı arasında siyasi mektuplaşmalar olmuş. Akhiyava, Hititçeden geçmedir.

Tarihi çağlarda YUNANLILAR kendilerine HELLENLER diyorlarmış.

İlk defa bu ad mö.7.yy da kullanılmış.

Homeros diyor ki: Hellenler Troya savaşlarına katılan kuzey Yunanistan’lı halktır.

Romalılar Yunanlılara “GREK” adını vermişler.

Eski ve yeni doğulu milletler ise Yunanlılara “İON” sözcüğüne yaklaşık ad takmışlar. Bu halklar İranlılar, Araplar sonra Türkler onları “YUNAN” olarak biliyorlar.

MÖ.8.yy da Sargon devri Asur yazıtlarında “Yaman”. Mö.5.yy da Akhamenit yazıtlarının Akatçasında”Yamanu” Eski Farsça ve Elamcada “Yauna” İbranicede “yavan”. Sankritçede “yavanah” şeklinde geçer. Kayn:Aşkıdil Akarca