5 Ağustos 2007 Pazar

ÖN ASYA’LI SÜMERLERBundan en az 6 bin yıl önce Asya’dan göç ederek, Güney Irak’a, Dicle ile Fırat nehirleri arasına yerleşmişler.El cezire ( Mezepotamya) de izleri günümüze kadar gelmiş bir uygarlık kurmuşlar (1)

Bir başka bakış; Ön Asya Batı Anadolu’dan İran’a, Güneyde Mısır, Doğuda Basra körfezi ile

çevrilmiş. Arabistan yarımadasını içine alan geniş bir sahadır.Sümerlilerin buraya nereden ve ne zaman geldikleri sorusuna henüz cevap verememektedir. (2)

İkinci görüş Landsberger’e göre, muhtemelen Mezepotamya’ya yakınlığı bakımından, Sümer vatanı olarak önerilen Dilmen//Tilmen, bugünkü adıyla Bahreyn (İnci adası) en eski sümer kültür merkezidir. Üçüncü bir öneri Sümer Anayurdunun Pencap ve İndus vadileri olmasıdır. Dördüncü bir öneride ihtimal Kafkasya’dır.Buda henüz teoriden ileriye gidememiş.(Bu görüşü Dr. Neşet Çağatay İlahiyat Fak. Dergi. sy21.de paylaşmıştır.) Aynı yazarın ikinci görüşü Bahreyn adasından çıkıp Mezopotamya’ya gelmişler.(3)

Çek bilgini Hrozny’e göre, Sümerlilerin Anayurdu Orta Asya’dır. İran ve Kafkaslar üzerinden zaman farkıyla iki dalga halinde Mezapotamya’ya göç etmişlerdir.

Sümer ülkesi şehirleri Kuzeyde Nippur (şimdiki Nuffer), Fırat’ın sağında Ur adlı şehir, Hz.İbrahim (a s) ms.1900-2200 yıllarında UR şehrinde dünyaya geldi.Diğer bir Sümer şehride Uruk’tur. Sümer kraliçesi Nana(İnanna’da) buralıdır.

Mezapotamyalı olan Sümerlilerin Fırat nehri sahillerinde 200 km. Uzunluğunda yerleri vardır.Buna karşın, Dicle sahilinde bir tek Sümer şehri yoktur.

DİLLERİ: Sami veya Hind Avrupa kökenli olmayan sümer dili, bugünkü Asya’da geniş bir

alanda konuşulmakta olan bitişken dillerdendir.Bitişken dil grubuna giren Fince ve Macarca’dır. Sümer dil grubuna “kompleksiv” de denir. Urartu’ların dilide bitişken dil olup en yakını ise türkçedir.Sümerce kelimelerden örnekler verecek olursak; D.T.C.F. nin bilim adamlarından Prof. Dr. Necati Lugal(Kral veya Büyük anlamı taşır. Sümerce kelimedir.)

2.örnek Prof.Dr. Ekrem Akurgal(Büyük su ülkesi demek. Ayrıca Sümer kralı Urnanşe’nin oğlunun adı Akurgal) (4) Sümer dili uzmanı kilise rahibi Edward Hincks’e göre;sümerce Mezopotamya’da Samilerden önce yaşamış olan bir millet tarafından icad edildiğini fark etti.Hz.Nuh ve oğulları doğuya doğru gittikleri zaman Şınar (Sümer) diyarında bir ova buldular ve oraya yerleştiler.Sümerliler yaklaşık bundan 5 bin yıl önce yazılı tarihi başlattılar. Prof.Aydın Sayılı Sümerleri şöyle özetliyor.Yazıyı icad etmişler tarihte ilk kez okullar kurmuşlar.Sümer dili okullarda Hz.İsa(as) zamanına kadar okutulmuş.Ernest’e göre Tufan, Sümerliler zamanında olmuş. Sümerlilerin torunu Gılgameş, tufandan nasıl kurtulduğunu anlatır.(5)

SÜMER IRKI ,TÖRESİ,DİNİ VE KÜLTÜRÜ HAKKINDA: Düşmanları,yurtlarını yakıp yıkınca ağıt yakmışlar.Ağıt: Artık karabaşlı halk sümerliler, tören için yıkanıyor, kirliyi beğenmek onların kaderi oldu. Görünüşleri değişti denmektedir.” Yıkanmamış elle yemeğe dokunma” ata sözleridir.

Sümer kabartma heykeliniin profilden görünüşü; Kafa dolikosefal(uzun kafa ,önden arkaya doğru üstü düz ve arkaya doğru meyilli alın),ucu çengelli burun, hilal kaşlar, iri ve badem gözler .Özellikle kafanın arkasında tümsek bulunmakta .Saç , sakal ve bıyıkları traşlı.yani sakalsız halktır. Yeni Sümerli heykellerde ise mezosefal kafa, büyük ve yuvarlak burun, yuvarlak yüz, iri badem şekilli kara göz ve kara kaşlı halktır.(M.İlmiye Çığ’ın;Sümerli Ludingirra adlı yay.halkı kara kaş,kara göz olduğu geçmektedir) geniş alın, hilal şekilli, çatık kaşlar,geniş omuzlu, kalın kol ve bacaklar haliyle iri insan yapısı göze çarpmaktadır.Kafa ve yüzlerinin traşlı olmalarının arkasında vatanları işgal edilmiş olduğundan halkın acı çekmesi bulunmaktadır Kısaca Sümerlilerin elmacık kemikleri öne çıkmamış, Ayrıca kaşları çatık, kalın ve hilal kaşlılar. iri yuvarlak gözlülerdir.Orta Asyalılar ise çok iyi bilinmektedirki ; badem şeklinde çekik gözlü, düz saçlı,brakisefal ,(yuvarlak kafalı, geniş alınlı , yuvarlak bir yüz , elmacık kemikleri öne doğru çıkık, seyrek sakallı bir halktır). Ayrıca Alpi ırktır.Şu gerçek ki Sümerliler ÖnAsyalılar ama kanaatim odurki OrtaAsyalı olsalar bile Türk değiller.(6) Alpi ırk dağlarda yaşıyan brakisefal kafalı halktır.Örnek Alpistan şimdiki Elbistan en zengin alpi ırkın durağıdır.

Mö.2200 li yıllarda sosyal reformlara imza atmışlar.Örneğin evlenmeyle ilgili geçmişte olduğu gibi iki koca almaya kalkan kadınların ve hırsızlık yapanların taşlanacakları bildirildi.

Diğer bir örnek; kızlarda bekaret önemlidir.(İnsandan başka hiç bir dişi yaratıkta bekaret yoktur.)

Sümerlilerde ölüler, Kur(ülke) adlı karanlık,dönüşü olmıyan bir yeraltı dünyasına gidiyorlar.Ölüm sonrası İncil’de cehennem. İslam’da ahiret olarak devam etmektedir. Sümer tapınak okulları, Müslümanlıkta medreselere dönüştü. Camilerin ve minarelerin üstünde ki ay işareti sümer ay tanrısının sembolüdür.(7)Yahudi asıllı Assiryolog Meyer diyor ki: Sümerliler dini,Samilerden öğrenmişler,İlahları yani taptıkları,sümerli değil Samilerdendir. (8)

Sümerler kadınları, Dünyaya benzetmişler.Aynı deyim Tevrattada geçer.Sümerlilerde 7 sayısı çok önemli 7gün geçmek, 7 gün dağ aşmak, 7 ışık, 7 kapı gibi.Sümerliler Tanrılarını sevindirmek için ve istekte bulunmak, hastalıktan kurtulmak için kurban keserler.Kurban sağlam,sakat ve hastalıklı olmaması gerekir.Bugünkü kültürün temelini kuran halk. Çivi yazısını icad etmişler ve buldukları her şeyi yazmışlar.Mimariyi başlatmışlar,kubbe,kemer ve kanallar yapmışlar.Matematike 6.sistemi koymuşlar. Bugün kullandığımız saat, daire,üçgen hesaplamaları sümerlerin 6. sistemiyle yapılıyor.(9) Sonuçta bugünkü Iraklılar Sümerlilerin torunlarıdır. Antropologlar ırk tarifi yaparken, boy uzunluğu, saç rengi, kafatası şekli, saçın kıvırcıklığı veya düz oluşu, göz formu, burun şekli, deri rengi ni dikkate alırlar. Sonuçta tip kavramı kalkıyor, yerini genetik stok kavramı alıyor. Genetisyenler bir tek genden Allah bilir nasıl oluyor, bir çok genlerden geliyormuşcasına büyük irsi farklılıklar doğurabileceğini göstererek değişmezci teorilere ve burada ırkçılığa da son bir darbe indirdiler. Biyolojik olaylar daha derinlemesine alınıyordu. Kültüre olaylara yakınlaştırabiliyordu. Kavramlar artık daha doğrusu ırk kavramı tarif olunmuyor. Yerini genetik miras alıyordu. (10)

İlmiye Çığ ,tarihte sümerlerden ziyade Türkler daha eski görünüyor.Genel kanı OrtaAsya’dan geldikleri yönde.Sümerler sizce kim sorusuna bimediğini ama Asya’dan Anadolu’ya devamlı göç olduğundan kimin ne olduğu belli değil.Şimdiki haritaya göre Irak’ın güneyi ve Bağdat’tır.Soyumuzda sümerlilik olabilir kanaatındayım.Çünkü dil benzerliğimiz bulunuyor.(11)

Kaynakça:

1) M.İlmiye Çığ, Belleten sy.58

2) K.Yalvaç-M.Tosun, Sümer Dili ve Grameri.

3) N.Çağatay,İlahiyat Fak. Dergisi. Sy.21

4) K.Yalvaç-M.Tosun, Belleten c.I

5) Selahi Diker,Anadoluda onbin Yıl. Mart 2000

6) Muzaffer Tunç,Eski Kültür Not Defteri..s.15

7) M.İlmiye Çığ, Belleten sy.58

8) H.Namık Orkun, Ülkü Halkevi Dergisi.c.2,sy.10

9) M.İlmiye Çığ, Vatan Röportaj 16.10.2006 s.15

10) Claude Levi-Strauss çev: Ümit Meriç,1978 Sosyoloji Konferansları,Fiziki Antropolojiye Giriş

11) M.İlmiye Çığ, Vatan Gazetesi Röportaj s.15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder