29 Eylül 2013 Pazar

GÜZEL SANATLAR TARİHİ VE CİNLER

Sfenks, Pegasos, Siren, Kentaur, Grifon ve Drakon gibi Fantasia Yaratıklar, Cinlerin Eseri mi?

Cinler görünmeyen ve insanlardan çok uzun ömürlü olan ateşten yaratılmış, duyu organlarıyla algılanamayan “özelliklede çeşitli şekillere girebilen ruhani varlıklardır. Birde kaybı bilmezler. Ancak uzun süre yaşadıkları için insanların bilemedikleri bazı bilgileri bilirler. Ama bu insanlardan üstün oldu anlamı taşımaz. Malum insandan önce yaratılmış bir topluluktur. Cinler yalancı ve oyuncudurlar. Biyolojik yapılarının, insanlara göre zayıf ve sıvı ihtiyaçlarının daha çok olduğu; bu durumun “madde- enerji dönüşümünü” kolaylaştırdığı anlaşılmakta. Cinler ışık hızına yakın bir hızla hareket ederler.

İslami kaynaklarda cin tasviri şöle: Kavimlerine göre boyları değişse de, genelde “kısa boylu, oldukça zayıf, adeta iskelet gibi, tüysüz, sürüngen derili, vücuda oranla büyük kafalı ve iri gözlü insan benzeri bir varlık.     

“Cinler ya kendi formunda ya insan-hayvan gibi alt forumda(şekil), yada bir enerji ışın formunda bulunabilirler. “Ve maddeyi, enerjiye; enerjiyi, maddeye dönüştürebilirler.

Madde-enerji dönüştürmelerinin bir ıspatı daha; kendilerinin maddi bir biyolojik yapıları olmasına rağmen görünmez.”enerji boyutuna ve geriye dönüşmeleridir.

Madde-enerji dönüşümüne harika bir örnek: Hz.Süleyman  (m.ö.10.yüzyılda yaşadığı ) dediki: Ey ileri gelenler, sizden hanginiz, O (Belkıs) nu bana teslim olmuş olarak gelmeden önce Belkıs’ın tahtını getirecektir. Cinlerden bir ifrit dediki: Sen makamından kalkmadan önce, ben onu sana getiririm.

En azgın cinler, islam Peygamberi’nin tebliğinden önce Tevrat’a muhatap oldukları ve Kur’an’dan önce Tevrat’ı dinledikleri anlaşılmaktadır.

Süleyman’a (o cinler) dilediği mihraplar, heykeller, oyma tekneler ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Bu duruma “kölelerinde teşekkür edenler azdır.”

Yeryüzünde bir çok  din ve mitolojide “Şeytan” olarak adı geçer. Yunancada “Diabolos” (karanlıkların efendisidir). İnsanları kötülüğe teşvik eden varlık olarakta geçer. Kabala felsefesinde “Samuel” adıyla geçer. Ancak Yahudi inanışında Samuel melektir.

Eski Ahit’te şeytan korkulan  mahluk değil, özellikle Musevilikte hayrın ve şerrin Allah’tan geldiği inancı vardır.

Eski Mısır’da fırtına, karanlık ve kaos tanrısı set. İbranicede “satan” komplo kuran adıyla anılır. İbraniceden: Yunancaya, arkasından Latin ve Batı dillerine girmiştir.

Eski çağlarda Süryaniler, Eski Yunan ve Romalılar cinleri ilah dercesine çıkarmış vede: Dev, peri, şeytan isimleriyle anılan varlıklara tapınarak, bunlarla sihir yapmışlar.

Hrıstıyan inancında şeytan vardır. Ama İncil’de değil, hrıstıyan edebiyatında şeytan geçer. Orta çağda şeytan “keçi gibi sakallı ve boynuzlu, elinde çatal ve kuyruklu olarak tasvir edilmiştir. Hrıstıyanlıktan önceki pagan inanışında simgelenen bazı tanrı figürleridir. Örneğin Pan (yarı keçi, yarı insan suretinde ve keçi ayaklı olup) kır ve çobanların tanrısıdır. Ayrıca dünya nimetlerine düşkünlüğün, cinselliğin ve hedonizmin sembolüdür.

Tanrılar çoğunlukla insan kılığında değil de hayvan düşünüldüğü ilk zamanlarda Pan’da keçi kafalıydı; sonradan bu keçi kafasından sadece boynuzlar ve sakal alınarak yüzü insan yüzü oldu.

Sfenks: kafası  koç, kuş veya insan, gövdesi uzanan aslan formunda heykel. İlk defa antik Mısır’da rastlanan sfenkslere, Antik Yunan’da önem kazanmış. Hatta Ortaçağda Selçuk’lu duvar çinilerinde (seramik) sfenks ve kentaur resimleri görülmektedir.

Fenike kökenli Geç Hitit sütun altlıklarının Assur sanatındaki çeşitliliği (mö.8.yüzyılın ilk çeyreğinde) Assur ve Aram sanatında aslan gövdeli, insan başlı ve yılan kuyruklu yaratıklar.(mö.9.yüzyıl). Hellen sanatında doğu motiflere örnek Pegasos (kanatlı at rölyefi) önkorinth vazo (mö.7.yüzyıl).
Sfenkslerin gücü her yaratığın şekline girebilen, hazine bekçileridir.


Siren: insan başlı,kuş gövdeli yaratık.
Kentaur: Yunan mitolojisinde vücutlarının yarısı insan yarısı at olan iri cüsseli yaratıklar (belden üstü insan,belden altı at)
Grıfon: kanatlı masal yaratık.
Drakon: ejderha, bu efsanevi akıl almaz resim ve rölyefler, insanlığın hayatına girmiş, kentin sur duvarlarına ve tapınak duvarlarına kabartma olarak resmedilmiş.

Aslında ilk defa antik Mısır’da rastlanan sfenks, antik Yunanda önem kazanmış.
                
Sonuç: Cinler çeşitli şekillere girebilen yaratıklar olup çok azı müslüman, çoğunluğu ise kafir olduğu için fantastik (illizyon yaratan şeylerin görünümü) görünümler sergileyemezlermi.? Çünkü: maddeyi-enerjiye; enerjiyi maddeye dönüştürebilen cinler niçin garip tuhaf şekillerde görünmesinki!  MÖ.10.yüzyılda,  Hz. Süleyman cinleri çalıştırdığına göre; cinleri çalışırken  insanlardan görüldükleri kanaatindeyim. Ayrıca Hz.Muhammed’i gören her cinde arkadaş(sahabi) kabul edilmiş.Cinerde insanlara tabidir.
İnsanoğlunun hayal gücü, insan hayal ettiği için sanat var sözü, doğrudur. Ama yine temelinde cinlerin insanın beynine hakim olup bu akıl ötesi resimler yaptırması söz konusu olabilir. İslam düşünürü Fahreddin Razi; karekter, irade ve ruh bakımından zayıf insanları tesir altına alır ve kullanırlar.diyor,buda doğru.
İkinci bir fikrim; cinler bu illizyonist yaratıkların yapımında öncüdür, diyorum. Yani insanı yönlendirip bu tip fantastik heykel ve  kabartma (rölyef) yaptırabilir. Örneğin Hz.Süleyman’ın,  devletlerarası haberleşme alanında  cinleri istihdam etmesi, hem daha süratlı, hemde daha emin bir yol alabilmeleri içindir. Gizli habeleşmelerde telsiz, telgraf, veya telefonların şifre ve kodlarının çalışma ihtimaline karşılık, cinlerin kullanılmasında böyle bir risk söz konusu olmayacaktır. Çünkü Hz.Süleyman’ın emrinde idiler. Cenabı Hak, Süleyman’a  her iki aleme hükmetme yetkisi verilmişti. Özellikle “Güzel Sanatlar Tarihi” açısından cinle ilgili ayetlerin incelenmesi gerekir. Romantizm akımı, belkide insanlığa ilk defa cin taifesinin armağanıdır.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dip not: Cinlerin eline düşen zavallı insanlara, tıp çeşitli isimler verir; paranoyak, şizofreni der. Fakat çoğunlukla bu tür hastalıklara tıp şifa bulamaz.
Her türlü cinnet hadisesinin altında kesinlikle şerir cinler vardır.

                                                                                                                                                               

SFENKS