29 Eylül 2007 Cumartesi

TÜRKLER

TÜRKLER
Dünyanın en eski ve devamlı kavimlerinden biri olup yaklaşık 4 bin yıllık tarihe sahiptirler. Orta Asya’da ki ana yurttan başlayan sürekli göç hareketleri Türklerin aynı zamanda nüfusça kalabalık olduğunuda gösterir.
Diğer milletler toplu yaşadıkları için onların durumunu tetkik etmek mümkündür. Halbuki Türkler dağınık oldukları için türk kitleleri birbirinden farklı gelişme yolları takip ettiğinden türk tarihini belirli zaman içerisinde değerlendirmek kolay değildir. Türkler asırlarca yeni iklimler, yeni yurtlar aradıklarından tarihleri değişik bölgelerde geçmişdir.Bu bakımdan her devirde ayrı yerlerde başka başka türk toplulukları ile türk ve devletlerini görmek mümkün haliyle türk denilince, tek bir topluluğun belirli bir yerdeki tarihi değil. fakat türk adı ile veya hususi adlarla anılan ve ayrı hükümdar ailelerinin idaresinde görünmekle beraber , dili,dini töresi ve gelenekleri ile aynı milli kültürün hamili olan türk zümrelerinin çeşitli bölgelerde ortaya koyduğu tarihlerin bütünü anlaşılmalıdır. Bir kısım Türkler bozkırlı tipinde yaşamış diğer kısım yerleşik hayata bağlanmış bir bölgelerde iktidarın zirvesi nüfusu kaybederken diğer bölgelerde iktidarın zirvesine çıkan Türkler vardı.
TUBİTAK’ın DNA testi:
Türklerin akrabaları Japonlar,Pencaplılar ve Afrikalıların yanı sıra Ruslarında Türklerle aynı kan özellikleri taşıdığı ortaya çıktı. Kayn: Milliyet gazetesi tarih: 28.03.2004
TÜRK ADI:
1- Herodot’un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targıtlar.(j.v.Hammer 1832)
Tevrat adı geçen Yafes’in torunu Togharma (Hammer) diğer taraftan eski Hind kaynaklarında tesadüf edilen Turukha veya Turuşka’lar (H.Z.Koşay) vb bizzat Türk adını taşıyan Türk kavimleri sanılmış.İran menşeli Zend-Avesta rivayetleri ile İsrail menşeli Zend Tevrat rivayetlerinde de Türk adı aranmış. Nuh’un torunu Yafes’ın oğlu Türk(al-Tabari, al-Masudi, İbn al-Aşir, ibn Hurdazab, Gardizi, Kaşgarlı Mahmud veya İran rivayetinde ki hükümdar Faridun’un oğlu Turac veya Çince transkriptin de iki hecelidir. (Tu-kue veya Tu-chüeh.
Türk (olgunluk çağı) (Divanı Lügatit Türk), Takye; deniz kıyısında oturan adam. Orhun kitabesinde daha ziyade Türk tabiri, devlete bağlı halk, tebaa manasındadır.
Türk kelimesinin “Altaylı (Ceyhun ötesi, Turanlı) kavimleri ifade etmek üzere 420 tarihli bir Pers metininde geçer daha sonra isim olarak 515 tarihli olaylarda Türk-Hun tabirinde geçer. Fakat türk kelimesinin Türk devletinin resmi adı olarak ilk kullanan siyasi teşekkül Göktürk imparatorluğudur. Fakat bu ad kavmi bir olmayıp, siyasi bir addır. Daha sonra Çin kaynaklarında Garp ve Bizansta, Araplarda Türk adı geçmiş. Coğrafi olarak Toupxia (Turkhia) tabiri ilk defa Bizans kaynaklarında tesadüf edilmiş. 6.yy da bu tabir Orta Asya için kullanılmış. M.10.YY Volga’dan Orta-Avrupa’ya kadar olan sahaya bu ad verilmiş. Şarkı Türkiye=Hazarların ülkesi, “Garbi Türkiye=Macar ülkesi. m.13.yy da Türk (Kölemen)devleti zamanında Mısır ve Suriye’ye de “Türkiye” deniliyor.Anadolu’ya ise m.12.yy dan itibaren Türkiye olarak tanınmıştır.
TÜRK SOYU VE ANTROPOLOJİSİ
Çin yıllıklarında veya Garp kaynaklarında (Türk, Atila ve Hunları) Türkler daha çok Moğul tipinde şekillenir. Türkler Moğol ırkından değiller ama Türkler Moğolları idareleri içine almış.Moğollar Türklerle uzun göçlere katılmış. Türkler mö.3.binden bu yana “beyaz ırka mensupturlar. Yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan Avrupai adı verilen grubun “Turanı” tipinde ki brakisefal Türklerin, kendilerini, başka dolikosefal mongoloidler olmak üzere diğer ırklardan ayıran antropolojik çizgilere sahip oldukları anlaşılmıştır.Bariz vasıfları, beyaz renkli, düz burunlu, değirmi çehreli yani ay yüzlü,hafif dalgalı saçlı, orta gürlükte sakallı ve bıyıklı olan” Bu tanımda etkili olan uzak şark ve orta şarkta asırlarca ikametin ve anayurt dışındaki bölgelerde coğrafi şartların sebep olduğu değişiklikler dikkate alınmıştır. Ayrıca Tevrat’ta nakledilen ananelere göre Türk soyu (ham ve samdan değil, yafesten türemiş olarak) beyaz ırktan gösterilmiş. Asya’lının has çekik gözlü, siyah düz saçlar,çıkık elmacık kemikleri antropolojik kalıntılardır.
Turan tipine örnek: Orta- Asya, Maveraünnehir ve diğer yakın şark Türkleri beyaz tenli, koyu parlak gözlü, değirmi yüzlü(ay yüzlü badem gözlü ) endamlı, sağlam yapılı erkek ve kadınlarıyladır.
Not: Turkıya adı ilk defa ms.6.yy da Bizans kaynaklarında tesadüf edilmektedir. M.6.yy tabiri , Orta-Asya için kullanılıyor.
Anadolu’ya , Orta-Asya’dan gelen Türk göçlerinin ana sebebi birinci elden yüksek olasılıkla kuraklık olduğu kanaatindeyim.Şimdi Küçük Asya’da ki kuraklık, Anadolu’ya göç sebeplerini doğrulamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder