29 Eylül 2007 Cumartesi

IRKLARIN ANALİZİ

Kafatası morfolojisi (yani biçim bilimi. Canlının dış görünüşüyle ve yapısıyla ilgilidir.)
a- Irk sınıflaması 1) Dolikosefal (uzun ve dar kafa) olup endis değeri 75.9
2) Mezosefal (orta kafa) endis değeri 76-80.9 aralığında 3) Brakisefal (kısa ve geniş) endis değeri 81.0 ile açıklanmaktadır.
Irk tayininde en iyi sonuçlar kafatasından alınabilir, arkasından kalça kemikleri olduğu belirtilmiştir.
En eski insan buluntuları mezolotik yani toplayıcı devre kadar insanlar dolikosefal kafatasına sahiptir.Bu çağda insanlar kayaların üzerine kırmızı aşı boyası ile çizili dağ keçisi resimleri yapmışlar. Aynı zamanda mağarada yaşıyorlar yiyecek bulabilmek için çevrede taşla hayvan avlıyorlar. Sonra Avrupa’da brakisefal tiplere rastlanmaktadır.
Paleolitik çağda(bu dönemin insanı avcı ve besin toplayıcısı olup göçebe hayat yaşamaktadır.)
Ön asya insanlarının kafa yapısı once dolikosefal veya az oranda mezosefaldir.
Avrupa’ya göç eden neolitik çağ göçmenleri dolikosefaldir. Avrupa’nın merkezi ve İspanya bölgesine gelen hakim sınıf, yuvarlak kafa formlu yani şekilli insanlar, Anadolu’dan yani Ön Asya’dan göç ederek Avrupa ve İspanya ‘ya gelmişler.
Brakisefal tippler once Orta Asya’da görüldü. Bu brakisefaller Anadolu ve Balkanlar üzerinden tüm Avrupa’ya yayıldığı düşünülmektedir.Anadolu farklı iki tip tarafından temsil edilmektedir.
a-Kuzey ve kuzey-doğu Afrika tipleri ile melezleşmiş olan Eurafricaihe tip.
b-Diğeri ince yapılı bildiğimiz Akdeniz tipi brakisefaller. Anadoluya sonradan gelmişler. Ayrıca üstün bir unsur teşkil etmektedirler.
“.Anadolu’da protohistorik devirlerde dolikosefaller ve brakisefallerin yanı sıra mezosefallerin bulunması bize o devirde ırk karışımı olduğunu gösterir. Anadolunun ilk halkı dolikosefallerdir.Bunlar prehistoric devir, Mezopotamya’sında olduğu gibi Anadolu tam farklı iki tip tarafından temsil edilmektedir.
Akdeniz Irkı:
Genellikle esmer yada koyu esmer derili, scalar siyah ve dalgalı, gözler koyu renkli, burunlar ince ve gine burunlarının sırtları düz yada kemerli, yüz uzun ve kafa ise dolikosefal yada mezosefaldir. Ataları ön Akdenizlilerdir. Bundan 11bin yıl once İsrail’de Natufiyen epipaleolitik( ön eski taş dönemi demek) devri yani taşı taşı yontup şekillendirebiliyor.
Narin yapılı Akdeniz ırkının temel kafatası özellikleri; yüksek kafatası ve gövde kalınlığı daha küçük, kol ve bacak kemikleri ise daha incedir.
Dinarik Irk:
İri yapılı ve uzun boylu, kafa ardındaki yassılık nedeniyle çok brakisefal. Uzun ve geniş yüz, burun yapısı iri sırtlı ve çıkıntılı, saç koyu, göz renklidir.Doğudaki Ermeniler dinarik ırkın dağ koludur. Urartu iskeletlerinede dikkat bu ırk dinariktir.
Anadolu Irkı:
Alplilerle karıştırılır. Ancak dinarik ırka daha çok benzemektedir. Merkezi Anadoludur. Bacaklar kısa, beden şişmanlamaya müsait. Brakisefal kafa ama yüz uzun, alın düz ve yüksektir.
Nordik Irk:
Uzun boylu, genellikle dolikosefaldırlar, uzun yüz, dar ve çıkıntılı burun, deri ,saç ve göz rengi açık.
Ön Mısırlılar: Orta boylu ve dolikosefaldirler.
Ortadoğuda Araplar ve Yahudiler Akdeniz ırkı içinde dikkate alınırlar. Bu toplumlar semitik yada oryantal olarak tanımlanırlar.Bunlar daha ziyade Filistinliler, Ortadoğulular. İnce yapılı daha çok dolikosefal, daha ziyade Filistinliler, Ortadoğulular bU ırk ince yapılı daha çok dolikosefal, çok az kıl örtüsü ile açık renk göz ve deriye sahip topluluklar. Bedeviler ince yapılı, uzun bacaklı ve dar gögüs kafesli, dolikosefal ve dar yüzlü olan bedevilerin saçları koyu siyah ve dalgalıdır.
Mısırlılar-Rod (koyu kırmızı renkli üstün bir topluluk)
Asyalılar(sarı renkli, burun sırtı kemerli ve gür sakallı.)
Zeci(siyah ve yapağı saçlı)
Beyazlar(sarı sakallı,açık renk gözlü, uzun boylu ve hayvan postuna bürünmüş barbar.
Hipokrat:
Mö.5.yy ile 4.yy arası insane versiyonuna çevrenin etkisi, vücut yapısı ve sıcaklık farkı. İnsanlarda iklim ve yaşam şartlarına uygun farklılık gösterir.
TÜRKİ kavimler Çin ve Moğolistanda. SAMİ kavimler Arabistanda. Siyah ırklar Afrikada. Kızılderililer Amerikada oturuyorlardı.
HİTİTLERİN Yeniden Keşfi ne zaman ve nasıl oldu:
Hititler Tevratta çoğu defa arazi sahibi ve kadınlarla ilgili olarak geçmekte. Bir metinde ALLAH, Hz.İbrahim’i Nil ile Fırat nehirleri arasındaki toprakları vermeyi vaat etmektedir. Bu bölgedeki kavimler arasında (hitit),Kenaniler vs. sayılmakta..
Hz.İbrahim(as) bir hititli arazi sahibinden ölmüş olan karısı Sara hanım için mezar yeri satın almak istemektedir. Hz.İbrahim (as) vefat ettiği zaman cenazesini oğulları İsmail ve İshak Hititli(etili) Efron’un arazisi içinde Mahpela mağarasına defnetmişlerdir. Sonradan buraya İbrarim(as)ın karısı Sara, oğlu İshak, ve İshakın karısı Rabeka da bu mağaraya defnedilmişlerdir.Ayrıca Hz.Yakup (as) da aynı mağaraya atalarının yanına defnedilmeyi talep etmektedir.Yalnız buradaki hititliyle Anadoludaki hititlinin ilgisi yoktur.
ROMA – RUM kelimeleri
General Cemal Mersinli
Kume- kome-Rume-Rome kelimeleri Anadolu köylerinin, Anadoluya mahsus kuruluş tarzlarını gösteren kelimelerdir.Bu köyler bir sokak(ruma) veya bir cadde (rume) üzerinde bir sırada dizilmiş evlerle kurulurlar.Köy büyüdükçe sokak çoğalır. Bir köy halkı veya komşu kadınlar birbirlerine kometis derler. Bugün Anadoluda kom adlı köyler bulunduğu gibi bir kocanın iki karısı birbirine koma)kuma) derler. Dersim’de bir çok köyün evleri ayrı ayrı dağlar üzerinde ve dağınık bir haldedirler. Dersim halkı bu dağınık evlere kom derler. Bu evlerde bir oymağa mensup aileler oturduğu gibi ve oymağın adıylada anılırlar.
Örneğin koç uşağı komu gibi.
Türkçede komşu kelimesi de komu eşinin kısaltılmış şeklidir. Bugünkü rumcada komi kasaba demektir.
Kelime başındaki K harfi bazan kalın sesli H harfi ile değiştirilir.- Kaan: Hakan ,
Kadın: HatınKoma: Homa gibi
Anadolu’da homa adında bir kaç köy vardır. İsparta ilinin Karaağaç ilçesinin yerli adı Homa’dır. İngilizcede home kelimesi hem ev hem memleket, yurt demektir.
Almancadaki heim kelimesi ev demek.
Rume, rome kelimeleri, su kenarında ve su geçitlerinde kurulan köylere verilen adlardır.
Avrupadaki Roma kelimesi Anadoluda Rum olmuştur.