22 Mart 2008 Cumartesi

NUH TUFANI EVRENSEL Mİ, BÖLGESEL Mİ?

Kitab-ı Mukaddese göre Nuh, Adem’in sekizinci göbekten torunudur. adı da Lamek oğlu Nuh’tur. Adem ilk insan kabul kastediliyorsa, ilk insan olan Adem’den Nuh’a kadar sadece 950 yıl gibi kısa bir zamanın olması, tarih bakımından doğrulanmaz. Daha doğrusu milyonlarca yıla sığacak evrim ve olaylar sadece 950 yıl ile ifade edilemez, ama Tevrat böyle diyor.Fakat Kur’an, katiyen böyle rakamlar ve tarihler vermez. Böylece tarihi belgeler Tevratı, bu ayrıntılar doğrulamasa bile zayıf noktaları atmış olan Kur’an’ı yalanlayamaz. Tevrat’a göre 500 yaşında iken Ham,Sam ve Yafed adında üç çocuk sahibi olan Nuh’tur. Kitab-ı Mukaddeste geminin Ararat dağına oturduğu ifade edilirken Kur’an’da Cudi dağına oturduğu belirtilmektedir. Bundan anlıyoruzki Kuran’ın indiği dönemde Yahudilerin ellerinde bulunan nüshada Ararat yerine Cudi geçmekte idi.Zamanla bu nüsha kaybolmuş ve cudi yerine Ararat konmuş olabilir. Zira, Cudi dağı da Ararat dağ zincirinin bir parçasıdır. Bütün bunlar o zamanki Arap toplumu içinde Nuh ve Tufan olayı hakkında kırık dökük bilgilerin bulunduğunu gösterir. Fakat bunları bilenler azdı. İşte bilgileri İlahi kitaba dayalı olmayan toplum ümmi sıfatıyla anılırdı. Ümmi toplumda yetiştiği için Hz.Muhammed de kutsal kitabı okuyarak bu hikayeleri öğrenmiş değildi. Kendisi ve halkı, İbranice bilmediği için İbrani veya Arami dilindeki Kutsal kitabı okuyarak anlamaları mümkün değildi. Onun için 49. ayette ne kendisinin ne de kavminin bu kayb haberlerini bilmediği vurgulanmaktadır. Aslında bunlar gayb haberleri değildi ama, dilini anlamadıkları bir kitap içerisinde bulunduğu için Hz.Muhammed ve kavmi için gayb haberleriydi.

Bazı müfessirler yani açıklayanlar, Nuh tufanıyla bütün insanlığın boğulduğunu, ondan sonra gelen insanların, Nuh’un üç oğlundan türediğini söylerler. Tabii bu görüşün bilimsel bir yanı olmadığı ortadadır. Çünkü Sam’ın Hırıstiyanların atası olduğu söyleniyor. Hırıstiyanlar bir tek ulus değil, zenci, beyaz,sarı kırmızı, bir çok ırktan oluşur. Hepsinin babası Sam’mıdır? Kaldıkı Hırıstıyanlığın kurucusu Hz.İsa ve Havarileridir.

Bazılarına görede insanların hepsi Nuh’un çocuklarına dayanmaz. Ondan başkalarınında nesli sürmüştür.”Ey Nuh ile beraber (gemide) taşıdıklarımızın çocukları, İsra suresi , Ey Nuh denildi, sana ve seninle beraber bulunan ümmetlerden bir bölüme bizden selamet ve bolluklarla (gemiden) in. Ama öyle ümmetler varki, onları bir süre yaşatacağız., sonra onlara bizden acı bir azab dokunacaktır. Hud 52/48 ayetleri bu görüşü kanıtlar.

Alusi’de bir fırkanın, Tufan’ın genel olduğunu kabul etmediğini, kafirlere beddua eden Nuh’un, bütün yeryüzü halkına değil,kendi kavmine gönderilmiş olduğunu söylüyor.

İlk vahiy alan peygamberin Nuh olduğu anlaşılmaktadır. İlk vahyin Nuh ile başladığına ve Nuh’da putperest bir kavme elçi gönderildiğine göre insanlar ondan önce Allah’ın birliğine inanan değil, müşrik idiler.Gerçi Allah insanların içine doğal dini (fıtrat dini) olan tevhid düşüncesini koymuştur ama, daha sonra bu yaratılış eğilimi, insanlar tarafından şirke yönlendirilmiş ve ilk toplumsal din, şirk dini olmuştur. Dolayısıylada sapan insanlığı Allah’a çağırmak üzere görevlendirilen ilk elçi,Hz.Nuh’tur.

Nuh Kavminin Putları

Nuh kavmine ait putlar, aslında Arapların putları idi.Hz.Muhammed zamanında ki bazı Arap kabilelerinin putları olduğu hakkında rivayetler vardır. İbn Abbas ve Ktade’ye dayanan rivayetlere göre bu putlar, Nuh kavminden Araplara geçmiştir. Bu putlara verdikleri isimler aslında Salih kişilerin adları idi. Bu insanlar ölünce, kendilerine tabi olan adamları:” Bunların heykellerini yaparsak,bunları görüp anımsadıkça ibadete karşı şevkimiz artar” dediler. O heykelleri yapan nesil ölüp, onların yerine başka kuşaklar gelince İblis onlara: “sizin atalarınız bunlara tapar, bunların yüzü hürmetine yağmur yağdırılırdı dedi. Yeni gelen kuşaklarda bu putlara tapmağa başladılar.

Muhammed İzzet Derze göre Hüzeyl kabilesinin Riyat denilen yerde Suva adlı, kadın biçiminde putu vardı. Himyerlilerin de Nesr adlı, kuş şeklinde bir putları vardı. Kelb oğullarının Vedd adlı erkek biçiminde bir putu vardı. Hemdan,Havlan ve bağımlılarınında Ye’uk adlı, at biçiminde putu vardı. Herhalde hz.Peygamber döneminde ve ondan az öncede Araplar, bu isimlerin,Nuh kavmine ait putlar olduğuna inanmış, bunları benimsemişler,beklide bu adları Arapçalaştırarak kendi tanrılarına takmışlardı.

Nuh kavmi, Gılgamış destanı hakkındaki tarihi verilere göre Irak’ta yaşamıştır. Irak Arap yarımadasının kuzeydoğusunda bulunmaktadır.O kavmin tanrılarının, aynı adla Arap yarımadasına sokulması gayet doğaldır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder