3 Mart 2008 Pazartesi

HZ.ADEM’İN HATASI VE CENNETTEN ÇIKARILMASI

Tevrat’a göre, Rab Allah’ın cennette bitirdiği ağaçlar içinde iki tanesi özel isim ve nitelikleriyle bildirilmektedir.Bunlar hayat ağacıdır.Bu ağacın meyvesi Adem ile eşine yasaklanan iyilik ve kötülüğü bilme ağacıdır.Bu ağacın meyvesinden yemenin cezası ölümdür.(Tekvin 2/9) “Hayat Ağacı” kavramı dünyanın pek öok yerinde ve eski şarkta bilinmekteydi.Hayat ağacı ölümsüzlükten bahsetmektedir ve ilahlara mahsusutur.Çeşitli varlıklarla korunduğundan ona ulaşmak zordur. Kitab-ı Mukaddes te hayat ağacı bir çok defa geçmektedir. Tekvinde Hayat Ağacı Bilgi Ağacı, iyiyi kötüyü bilme ağacının üzüm asması olduğunu bildirmekte.

YAHUDİ Geleneği bu yasak meyvenin incir veya buğday başağı olduğunuda nakleder. Bu yasak ağacın gerçek ağaç değil sembol olduğuda ileri sürülmüştür.

İSKENDERİYE YAHUDİLİĞİ ve Philon, yasak ağacın cinsel ilişkiyi ifade ettiği kanaatindedirler.Bazı kilise babalarıncada benimsenen bu yorum tasvip göstermiştir.(bk.L.Pirot)

Bilgi ağacının doğruyu yanlıştan ayıran ahlaki değer, kültür ve akıl anlamında dünyevi bilgi,cihanşümul veya ilahi bilgi olduğuda ileri sürülmüştür.Not:Eğer Adem ile Hava cinsellik yaşadıysa; Hava anamız gebe kalabilirdi. Yahudi yorumu akıl dışıdır kanaatindeyim.)

KUR’AN’a göre: Yasak ağaç hakkında bilgi verilmemiştir.ŞEYTAN: Adem ile Hava’ya çirkin yerlerini göstermek için “Rabbimiz başka sebepten dolayı değil, sırf melek olursunuz yahut ebedi kalıcılardan olursunuz diye şu ağacı size yasakladı.Şeytanın cennete girişi ve Adem ile Hava’ya yaklaşması konularında Kur’an ve sahih hadislerde bilgi yoktur.Diğer İslami kaynaklar daki bilgiler ise genellikle apokrif Yahudi kaynaklardır.Kur’an agöre yasağı çiğnemenin hemen ardından utanılacak yerleri kendilerine görünmüş ve cennet yakraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmüşler. Adem-Hava’nın yasak işlediği cennetten çıkma cezası esasta büyük günah anlamına gelmez “Mutezile mezhebine “ göre, o küçük günahtır. Ehli sünnete göre Allah’a asi olmuşlardır.

HASAN BASRİ göre “vallahi o unuttuğu için asi oldu. Raziyüs salihin.

İslam alimlerinin kanaatı olay cennette Adem Peygamber olmadan önce olmuştur.Mesle: Bütün bu olayları yaşamasının asıl özü kendisinin ve soyunun dünya hayatına ait macerasıdır.Adem suçu ve günahı için tövbe etti af oldu. Çocukları yani soyuda tövbe ederse günahı affolunacaktır.

Adem-Havva yeryüzünde yaşamaları için Allah onların ikamet etmeleri için kaya içinde bir mağara tesis eder.

Hz.Adem’in dili İslami telakkiye göre Arapça, Yahudi ve Hırıstiyanlara göre Aramice idi.

Cennette Arapça,yeryüzüne inincede Süryanice konuştuğu oniki yazı çeişidi ile 700 dil bildiği söylenir. İsrail kaynaklarına göre,Adem ile Hava cennetten çıktıktan 223 gün sonra evlenmişler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder