18 Kasım 2012 Pazar

KUTSAL KİTABIN HATIRLATTIKLARI


 (Eski Çağ Tarihi,Etnografik,Antropolojik ve Soy Bilim)                                                                                                                                

ADEM(AS):ı Rab, topraktan yarattı. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Aden’den bir ırmak doğuyor, ilk ırmağın adı Pişon, 2.ırmak Gihon, 3.ırmak Dicle.bu ırmak Asur’un doğusundan akar. 4.ırmak ise Fırat’tır.

ADEM’İN SOYU:  Şit,  Enoş, Kenan, Mahalalel,Yeret, Hanok, Metuşelah, Lemek,Nuh.
Adem uyurken Rab  O’nun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem’e getirdi. Sonuç O’na kadın denilecek.
Adem’in Kayin(Karun) ile Habil adında iki oğlu doğdu.  Kayin(Kabil)  Habil’i tarlaya götürüp öldürdü.
Kayin (Karun)in soyu: Kayin’den oğlu Hanok doğdu. Hanok’tan İrat oldu. Birde Kayin’in torunlarından  Ada adında bir kızı oldu. Arkasından Silla adında bir kızı daha oldu. Yine Yuval adlı bir erkek daha doğdu.
Tuval-Kayin: Tunç ve demirden çeşiti kesici aletler yapardı.
Adem’in  bir çocuğu daha oldu. Adı: Şit. Şit (a.s) ın torunu Kenan olup oda 910 yıl yaşadı.
Adem 930 yıl yaşadı.

NUH’un GEMİSİ: Yapı malzemesi; gofer ağacı(selvi ağacı olduğu sanılıyor) ından yapılan geminin içini dışını ziftledi, içine kameralar yerleştirdi. Geminin ölçüleri. Uzunluğu: 22,5metre. Yüksekliği: 13,5 metre.Pencereleri yukarı doğru: 45 cm. Kapı geminin yan tarafında alt, orta ve üst güverteler yaptı. Tufanın sonunda gemi Ararat dağlarına oturdu.

NUH’un  Oğulları: Sam, Ham , Yafet yeryüzüne yayılan bütün insanlar onlardan türedi. Nuh çiftçiydi. Tufan sonrası ulus, ulus, boy, boy yeryüzüne yayılan bütün bu insanlar Nuh’un soyundan töremedir.YAFET Oğulları:Gomer, Yavan, Tuval,Tiras diye devam ediyor. Gomer’in oğulu:Eşkenaz, Togarma .
Kenan’ın ilk oğlu Sidon(Saydalıların atası) un  babası ve Hititlerin (İsraillilerin fethinden önce Kenan’da yaşayan halk. Birde Anadolu Hititlerin Güney-doğu Anadolu ve Suriye’de “ Geç Hitit” krallıklarını kurmuş olan torunları. Bu halkların ilişki derecesi bilinmiyor. Yevusluların, Amorluların, Girgaşlıların, Hivlilerin, Arklıların, Sinlilerin, Semarlıların, Hamalıların atasıydı. Kenan boyları daha sonra dağıldı. Kenan sınırı: Sayda’dan Gerar,Gazze,Sodom,Gomora’dan Laşa’ya doğru uzanıyordu. Ülkelerinde  ve uluslarında çeşitli boylara ve dillere  bölünen Hamoğulları bunlardı.

SAM’ın Oğulları: Elam, Asur, Lut, Aram, Haran. Haran’ın oğlundan olan torunu Lut.                    
Şeria ovasının içinde Sodom ve Gomora kentleri vardı. Suriye, Şam’da Kadeş kenti adı geçiyor.                                                                                                                                                                   

İBRAHİM(AS)  bir çok ulusun babasıdır. Eşi Sare hanım Kenan ülkesinde  Hevron’da ölünce İbrahim (as), Hititli Sohar oğlu Efron’un tarlasını satın alıyor. Satın aldığı tarla içinde ki Makpela mağarasına Sare’yi defnediyor. İbrahim Peygamber de ölünce oğullarıda Makbele mağarasına eşi Sare’nin yanına defnediliyor.

BABİL KULESİ’nin GİZEMİ:  Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Babil’den dağılmayalım diye birbirlerine, Gelin, tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine  tuğla , harç yerine zift kullandılar. Arkasından kendimize kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.

Rab insanların yaptığı kentle  kuleyi görmek için aşağıya indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab, onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü RAB bütün insanların dilini  orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı.

İSMAİLOĞULLARI:  1-Nevayot.2- Kedar. 3- Adbeel. 4-Mivsam. 5-Mişma. 6- Duma. 7- Massa. 8-Hadat. 9- Tema. 10-Yetur. 11-Nafiş.12-Kedama. Bu on iki bey oymakların atalarıydı. Köylerine, obalarına da bu adları verdiler.

İSHAK VE EŞİ REBEKA: İshak (as) oğlu ESAV ;40 yaşında Hititli Beeri’nin kızı Yudit ve Hititli Elon’un kızı Basemat’la evlendi. İshak(as)ın oğlu Yakup(as) a  nasihatı  Kenanlı kızlarla evlenme! Yakup (as) ın ikinci kalıcı adı  İsrail.(İsrailoğullarının; 12 Atası demek)
YAKUB’un ilk oğlu Ruben. RUBEN’inoğulları. Hanok,Palkı,Hesron.
LEVİ’nin oğulları .
YAHUDA’nın oğulları. Er, Onan,Peres,

YAKUB’un karısı Rahel’in oğulları: Yusuf, Benyamin. Not: Mısır’daki ON kenti (Heliopolis kenti)  Yakub(as) un Ölümü: Oğullarına  beni Kenan ülkesinde ki atalarımın yanına defnedin dedi. Yusuf(as) Babası Yakub’u, Mısır’da mumyalatıp Kenan ülkesinde Hititli Efron’un arazisinde yer alan Makbela mağarasına atalarının yanına defnettiler.
İSRAİL HALKI  Mısır’dan yaklaşık 3500 sene önce köle oldukları  ülkeden ayrılmışlar. (MÖ.15.yy) demek .Kenanlılar, Yahudi ırkından değiller.

RAB bin yardımıyla yerli Halk: Hititli, Girşahlı,Amorlu, Kenanlı, Perizli, Hivli ve  Yevusluları sizden daha güçlü 7 ulusu yerlerinden kovacak. Şeria ırmağı bölgesinde oturan halkın yaptığı kentin SURları yüksek. Yerli halkıda Anaklılar uzun boylular.

NOT: MÖ. 15.yy  da UN değirmenini icat etmişler. Taştan (sileks yani çakmak taşı olabilir) bıçaklar yap. İsraillileri  eskisi gibi sünnet et. Mısırdan çıktıklarında ki savaşan halk sünnetliydi, ama çocukları değildi. İSRAİL HALKI  çölde 40 yıl dolaştı. Yani uzun yıllar Çölde yaşadınız.                                              
FİLİSTİNLİLER İsrail halkının; kazma, balta ve orakların ağızlarını bilevlerdiler. Birde övendere yapmasını biliyorlardı.

İBRAHİM (AS): Babası Terah ve öbür atalarınıza eski çağlarda Fırat ırmağının ötesinde yaşıyan başka ilahlara kulluk ederdi. Ben atamız İbrahim (as) ı ırmağın öte yakasından alıp bütün Kenan topraklarında dolaştırdım.                                                                                                                                                 

MUSA (AS) IN DOĞUMU: Levi’li bir adam kendi oymağından bir kızla evlendi .Kızın babası Yitro Kahin idi. Fıravun(II.Ramses olabilir) un İsraillilere baskı neticesinde  3 aylık çocuğu(Musa) Nil kıyısı sazlığında ziftli bir sepetin içinde buldu. İsrail halkı yaklaşık 3500 yıl önce Mısır’dan ayrılmışlar.Musa(as) RAB bine Sina dağında yalvarıyor. Rab Musaya “ON EMİR”in yazıldığı iki taş levha andlaşmayı Musa(as) a verdi. İsrail Çölünde ilk  Nüfus sayımı: Ruben oymağı,Şimon oym, Gad oym, Yahuda oym, İssakar oym, Zevulun oym, Yusufoğulları oym, Benyamin oym,  Maneşse oym, Dan oym, Aşer oym, Naftali oym, toplam nüfus 603 bin 550 kişi. Musa 120 yaşında vefat etti. Not: Levioğulları sayılmadı. Çünkü:İktidarın hizmet grubu olduğudur.”Kur’an-ı Kerim’de Tevrat kelimesi 18 yerde geçer. Hz.Muhammed’in  Tevrat’ta müjdelendiği Yahudilerin Tevrat’ı orijinalhaliyle muhafaza etmeyip değiştirdiği bildirilmektedir.

Mısırlılar sizi savaş arabalarıyla Kızıldenize kadar kovaladılar. Sonunda Mısırlıları deniz sularıyla örttü.(Rab diyor) İsrailoğullarının önce  Zered’de kondukları ve sonra orada göç edip Amorilerle ve Başanlılarla savaştıkları (kay: Tesniye kitabı)
Rab’bin dokunmadığı uluslar Beş Filist beyliği,bütün Kenanlılar, Saydalılar, Lübnan dağlarında yaşıyan  Hivliler. İsrailliler, Kenan,Hitit,Amor,Amor,Periz,Hiv ve Yevus halkları arasında yaşadılar. İsrailliler bu halklardan kız alıp, kız verdiler.

DAVUT (AS): Fizyonomik açıdan kızıl saçlı,yakışıklı, gözleri pırıl pırıl olan bir delikanlıdır.Filistli komutan Golyat(Callut)ı sapan taşıyla öldürmüş.

Önemli Açıklama: Davut(as) ın  Uriya’nın karısıyla evlenerek Hz.Süleyman’ın  babası olduğu belirtilmektedir (ki  Eski Ahit’teki ilgili bölümleri tetkik ettiğimizde Davut(as) a iftira  eden bu bölümün ekleme  olduğu görülmektedir. Öte yanda  Eski Ahit’te Allah’a ve elçilerine , ayrıca Yahudi atalarına o kadar çok itham ve iftira edilmektedir ki bazen “bu kitapları gerçekte  Yahudiler mi yazdı?” diye tereddüt ettiğim olmuştur.

        YAHUDİLERİN  KISA TARİHİ: Kökleri MÖ. 2.bin yıla kadar gider. Yahudiler MÖ.1350 den  MÖ.586 yılına kadar süren ilk Yahudilik, MÖ.1200 de bulunan Merneptah steli (mezar taşı) nde bilgi mevcut.

BABİLliler MÖ.586 de Yahuda krallığını ele geçirirler.Ve Yahuda halkını Babil’e sürmüşler.

          SÜLEYMAN (AS) MÖ.970 yıllarda İsrailin başına geçmiş. İsrailde 12 bölge valisi vardı.Süleyman Tapınağını ,Süleyman (as) yaptırdı. Yapı malzemeleri: Taş ocaklarından  getirilip yontulan malzeme taş. Örtüsü sedir ağacı ve sedir ağacı kirişi, kalın biçilmiş tahta ve direklerle destekli. Kapıları iğde ağacı. Duvarları kabartma keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motiflerle süslü. Ayrıca çam ağacından yapılı katlanan kapı. Birde oymaların üzeri düzgün biçimde altınla tapınak 7 yılda tamamlanmış.Süleyman (as) İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırmadı. Çalışan İşçileri yöneten 550 kişi görevli İsrailli idi.
SABA kraliçesi, Süleyman peygamberi  ziyaret ediyor. O yıllarda gemiler var. O yüzyılda ARAMLIlarla İsrailliler savaşıyor. MÖ.9.yy  ortalarında  İsrail halkı(Kuzey krallığı)  ASUR’a sürgün ediliyor. BABİL kralı Nebukadnessar Kudusü ele geçirip yıkıyor. Yahuda halkını Babil’e sürmesi MÖ.586 dır.

ZEKERYA (AS) İsrail krallığı yapıyor.Zekerya Peygm. Yaveşoğlu  Şalkım hile yapıp öldürdü.Yerine kendi kral oldu.

İLGİNÇ YAZILAR:  Yahudaoğullarına örnek: Kadın adı Tamar, Salma. Erkek adı İsmail, Yeter, Azarya.

Yonatanın oğullarına bir örnek: ZAZA, Haran oğlu Gazez,Mosa, Kadın adı Aksa, Şema erkek adı,

İsrail’in ilk oğluRUBEN’in oğulları: Hanok, Pallu ,Hesron, Levi soyundan ilginç isimler;  Harun, Musa, Miryam, Azarya.

NOT: Gezer kent adı, DOR kent adı olup Yusuf (as) soyu bu kentte yaşadı.
BÜNYAMİN oğuları: Bala, Efrayim’in oğlu Beria. Beriya’nın oğlu Refah.

Kral SAUL’un oğul.dan birinin adı SUR.

SİYON: Kudüs ‘ün kurulduğu tepelerden biri olan siyon sözcüğü soyut manada  Tanrının konutu veya Tanrının halkı demek. 

Sonuç: MÖ.586 da Süleyman Peygamber Tahtını kaybediyor. Tahta geçen Süleyman’ın oğlu Kral Rehavam zamanında  Mısır kralı Şişak, Kudüse saldırıp  mabedi ve konutlarda ki altın, gümüşü alıyor.

MÖ.538 de Babil sürgününden dönen İsrailliler Tapınak yapmaya başlamışlar. Fakat kral Antahşasta’ya  bölgenin halkları   mektup gönderip  derler ki; bunlar vergi vermezler, gelirler azalır.

MEDYA İlinde (bugünkü Hemedan)  Ahmeta kalesinde bir tomar yazı bulundu.Yazıtta:Tapınağın kurulması için temel atılsın cümlesi yer almış.Aramice mektubu yazanlar arasında  Persler, Erekliler,Babilliler ve Sus halkı. Yahudileri vergi vermezler diye şikayet ediyorlar.Yinede  Babil kralı Kildani döneminde  Nebukadnessar tapınağı yıktı. Kral Nebukadnessar sürgün ettiği İsrailliler  yurtlarına geri döndü. Toplam nüfus 42bin 360 kişi.

İlginç Tarihi İsim: MÖ.6 y.y.da  Davutoğullarından Hattuş  (Anadolu’da  Hattuşa kentinin kurucusu olamaz mı?)

EYUP (AS) Peygm. MÖ.5.yy Zebur Aramicedir. O dönem Asur kralı Nebukadnessar altın heykeli Babil’in Durapvasına  diktiriyor. Ölçüleri. 27m boyunda, 2,7m. eninde.
PERS ve MED İMPARATORLUĞU: Yahudi kızı Ester (güzel endamlı), Mordekay’ın  amcasının kızı. Darius Med krallığını 62 yaşında ele geçirip kendini kral ilan etti.
ELAM İline de Daniel kral oldu.
GREK ülkesinden  Zebur’da bahsediliyor.

MÖ.8.yy da  İsrail’in Kuzey krallığında yaşıyan insanlara seslenen Yahudalı Peygm.  AMOS dediki:  Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.Bu yüzden Hazal’in evine ateş yağdıracağım.
İSA (AS) ın soyu İbrahim oğlu,Davut oğlu İsa. Hz.Meryem’den mesih İsa(as) doğdu.

Mesih(Hristos). Petrus (yunanca okunuşu Petros).                                                                                                                          

Not: İsa(as) Vali Platus’un huzurunda, vali İsa (as) kamçılattırdı.

HOZAN: Aramice şimdi kurtar manasında. Hz.İsa; Zeytin Dağında dua ediyor.
KONYA’da  MS.40 lı yıllarda Yahudi topluluğu mevcut. Çünkü Listra’da Pavlus’u  ve Bernaba’yı taşlıyorlar. Timeteos (babası Grek, anası Yahudi memleketi Listra).                                                                                                                                                                                                 

DİP NOT:Lidya Hanım ,Pavlus’la Ege’ de Tiyatira kentinde karşılaştı. Lidya hanım “mor kumaş ticareti’ yapıyordu. MS.I.yüz yılın ilkyarısında Selanik’te Yahudiler vardı.Pavlus 1,5 yıl  Korint’te kalmış.Çünkü putperestmiş.MS.57-59 yılları arasında Romalılara mektup yazmış.

HİRODES: MÖ.40 ile 4 yılları arasında Filistin’i  Roma adına idare eden Büyük Hirodes’tir                            
APOLLOS :İskenderiye doğumlu  Yahudi olup Efes’e geldi. Tapınak yazıtlarını çok iyi okuyordu. Özellikle Hz.İsa’nın Peygamber olduğunu kanıtladı. Ve Yahudilerin iddialarını çürüttü.
KOLOSE(Denizli’nin 16 km. doğusunda bir yerleşim  Beldesi.Pavlus Kolose’ye iki defa uğramış.        
TİTUS: Grek soylu olup Pavlus’la Girit gitmiş.
BÜYÜK BABİL: Dünya fahişelerinin iğrençlik anası sonunda Babil yakıldı.              

BAZI PEYGAMBERLERE ve İSRAİL OĞULLARININ  BÜYÜKLERİNE ATILAN İFTİRALAR
Hz.Nuh’un içkiden sarhoş olup çıplak  kaldığı  iftirası.
Hz.İbrahim’e ve eşi Sara’ya yalan iftirası. Hz. İbrahim’in kendi kız kardeşiyle evlendiği iftirası.
Hz. Lut’a ve kızlarına zina iftirası.
Hz.İshak’ın  korkaklık ve yalancılık itham edilmesi. Hz.İshak’ın eşi Rebeka ve oğlu Yakub’a hilekarlık iftirası.
Hz.Yakub’un Allah’la güreşip insanlarla uğraştığı ve galip çıktığı iftirası. Hz.Yakub’un eşi Rahel’in  hırsızlıkla itham edilmesi.
Atadan Ruben’e zina iftirası. Atadan Yahuda’ya zina iftirası. Atadan Şimeon ve Leviye gaddarlık ithamı                                                                                                                                                                  
NOT: Hz.Yakub’un 12 oğlu İsrailoğullarının 12 atası: Ruben(bakın, bir oğul), Şimeon(işitme), Levi(bağlama) , Yahuda (methedilmiş), Dan (hükmetti),  Naftali (güreşim),  Gad(uğur),  Aşer(mutlu), İssakar(satın alınmış),  Zebulun (ikamet), Yusuf (artırsın),Ben-oni/ Benyamin (kaderimin oğlu/sağ elin oğlu)
Hz.Yusuf’a  falcılık iftirası. /Yusuf(as) ın babasını mumyalattığı iddiası.
Hz.Musa’nın  Mısırlıyı kasten öldürdüğü ithamı.
Hz.Davut’a korkaklıkla deli taklidi yapma iftirası./  Hz.Davut’a zina iftirası.
Hz.Süleyman’a  şirk koşma iftirası.
Hz.İsa’nın Tanrılığı iddiası.( Yeni Ahid)
NOT: İsrail (Allah uğraşır veya Allah’la uğraşan) / Beyt-el (Allah’ın evi) Bunlar çelişkili ifadeler.

Hz.İbrahim ve Hz.İshak zamanında Filistinlilerden söz edilmesi. Ama tarihi kayıtlar bu halkın MÖ.1200’lerde Egeden göç eden deniz halkları ile birlikte bu bölgeye geldiği, İsrailoğullarıyla aynı dönemlerde bu bölgeye yerleştiklerini göstermektedir.( Kay:Tekvin)
Kitabı Mukaddes in Tahrif Belgeleri : Yazarlarının kesin olarak belli olmaması. Kendi içlerinde ve diğer kitaplarla çelişkiler barındırmaları. Yüzyılları kaplıyan zaman dilimini içermeleri.                                                       Bazı bölümlerinin başka kaynaktan ekleme olmasıdır.    
Kay:1- Kutsal Kitap. 2- Hazreti İSA (Gerçek Mesih)

KİTAB-I MUKADDESTE Kİ İSİMLERİN TÜRKÇESİ
Havva: hayatı olan
Adamotu: cinsel gücü artırdığına inanılan  bir bitki.
Avram: yüce baba
Babil : kargaşa demek
Benyamin: Güneyli oğul.
Beytel: Allah’ı evi.
Bir Omer:  yaklaşık 2,2 litrelik birölçek.
Edom:kızıl
Elizer: Tanrım yardımcıdır.
Gad: uğur
Kahin: Rab ile insanlar arasında aracılık yapan ve Rabbe kurban sunmak gibi dini işlerle uğraşan görevli. (Kahin büyücülük,falcılık, sihirbazlık,gaipten haber vermez)
Mara: acı,acılık
Rab: ibrce: Yahve.
Şinar:Babil
Musa: ( ibr: Moşe,çıkarmak anlamına gelen “Maşa” sözcüğü)
İsmail.Tanrı işitir.
Yafet:bolluk
Şit:bağışlamak
Şilo: Sahibi
İşşa: kadın
Esav: tüylü
Peleg:taksim
İbrahim. Cumhurun babası,(İbranice Avraham: çokların babası demek.)
İsmail. Allah işitir.
İshak: güler.
Tsoar: küçük.
Yakub: Topuğu tutan
Edom:kızıl
Esek:çekişme
 Rehobat: genişlik
Ruben: bir oğul,erkek çocuk.
 Şimeon: işitme
Levi: bağlama,bağlılık
Şilo:sahibi
On Kenti: Heliopolis.
Önder:asa
Hoşea:kurtuluş
Sukkot:barınaklar
Peres:gedik açmak
Şiva: ant
Beer:kuyu
Maneşşe:unutturan
Filistdenizi: Akdeniz
Tavera: yangın
Şinar:Babil
Mispa: gözcü kulesi
Tabera: yanmak
Sukkot:barınak
Sara: Prenses yani Ece.
Sitna: düşmanlık anlamında
Soar: küçük
Dan: hükmetti, haklı
Naftali:  güreşim
Gad: uğur
Aşer: mutlu
İssakar: satın alınmış
Zebulun: İkamet,Değer.
Yusuf: Artırsın,daha çok versin
Benyamin: kederimin oğlu
Beer: kuyu
Musa: sudan gelen                                                                                                                                                                  
Massa/meriba: deneme/çekişme
Yehova-nissi: Rab bayrağımdır.
Eşkol: salkım.
Kibrot-hattava: iştah kabirleri.