20 Temmuz 2010 Salı

Hz.ADEM'İN CENNETTEN ÇIKARILMASI HAKKINDA YORUMLAR ve DOĞRUYU ARAMA

Adem Sumer dilinde adamu (babam) ayrıca Assur- Babil dilinde (çocuk,genç) kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür.Kur'an, sahih hadisler ve bunlara dayanan diğer güvenilir islami kaynakların Hz.Adem hakkında verdiği bilgilerden çıkan sonuca göre Adem topraktan yaratılmıştır. Ayrıca Adem'in herhangi bir başka canlıdan tekamül suretiyle değil, topraktan ve tamamiyle bağımsız bir canlı türün ilk atası, öteki bütün canlı ve cansız varlıkların aksine, zihni ve psikolojik kabiliyetlerle donatılmış bir varlık olarak yaratıldığı, tartışmaya yer vermeyecek şekilde açıklanmış.Kur'an-ı Kerim'de Adem'in hangi günde yaratıldığı belirtilmemekte ancak hadisler de onun cuma günü yaratıldığı, o günde cennete konulduğu yine cuma günü cennetten çıkarıldığı aynı günde tövbesinin kabul edildiği ve yine bir cuma günde vefat ettiği haber verilmektedir
İslamı kaynaklarda Hz.Adem'in yaratılmasından önce yeryüzünde insan veya ona benzer akıllı ve şuurlu bir varlık bulunup bulunmadığı konusu tartışılmıştır.Bakara suresinde meleklere atfedilen "Yeryüzünde orayı fesada verecek birinimi yaratacaksın?" ifadesi. Bir görüşe göre, Adem'den önce başka bir insan türü yaşamış olmalıdır. Bunlar orayı fe3sada verdikleri ve kan döktükleri için yok edilmişler.Melekler Adem neslinin bozgunculuk çıkaran ve kan döken varlıklar olacağını bu eski insanlarla kıyaslayarak ileri sürüyorlardı.Bundan başka Hz.Adem önce yeryüzünde Hin ve Bin diye adlandırılan varlıklar bulunduğu, bunların cinlerden önce olduğu, dünyada bozgunculuk çıkardıkları, kan döktükleri ve bu yüzden Allah'ın bunları helak(perişan) ettiği hikayeler varsada bunlar İsraliyat ve eski İran folklorundan geçmiş hikayeler olup, islami temele dayanmamaktadır. İbn Haldun bu tür hikayeleri asılsız bulmakta.
Güvenilir tefsirlere göre meleklerin Hz.Adem ve soyu hakkındaki bilgileri ya Allah'ın daha önce bu konuda onlara bilgi vermesinden veya Levhi mahfuzda yazılı olanları öğrenmiş olmalarından kaynaklanmış yahut melekler günahsız oldukları için kendileri gibi olmayan varlıkların günah bir tabiatta yaratılmış olmaları gerektiğini düşünmüşlerdir.Hz.Adem ve soyunun halife diye tanıtılmasıda Adem'den bir insan türünün yaşamış olduğu sonucuna götürmez.Adem soyunun daha önce daha önce yeryüzünde yaşamış olan cinlerin veya meleklerin halefleri(takipçileri) olduğu manasınıda çıkaranlar var.
İbn Abbas'tan nakledilen bir rivayete görede yeryüzünde daha önce cinler yaşamaktaydı; Allah bunları oradan uzaklaştırdı ve yerlerine Adem ile soyunu yarattı.
Hasan'ı Basri ise En'am suresinin ilgili ayetini göstererek insanların tarihin akışı içinde birbirlerinin yerine geçtikleri için halife diye nitelendirildiklerini söyler.
Ahmet bin Hanbel; ilk peygamberin kim olduğu sorusuna Hz.Muhammed(sav) "Adem'dir" demiş Meleklerin Adem'e secdesi islami bilginlerce ibadet secdesi değil,saygı secdesi ve bir nevi biat olarak yorumlanmıştır.
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Hz.Adem ve Havva'ya cennete yerleşmelerini emrettiği belirtilmekte. Ancak bunun ahırette iyilerin kalacakları "ebedilik yurdu" olan cennet olup olmadığı konusunda açık bir ifade bulunmamaktadır.Bu yüzden islam bilginlerinden bir kısmı, ilgili ayetlerdeki cennet kelimesinin sözlük anlamıyla "bahçe" demek olduğunu bununda yeryüzünde bir yer olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.Ebül-Kasım el-Belhi,Ebu Müslim el-İsfahani gibi bir çok mutezile alimi ile bazı Ehl-i sünnet alimleri bu görüşü savunurken ileri sürdükleri başlıca deliller şunlardır: A-Eğer Adem ve Havva'nın konulduğu cennet ahirette iyilerin mükafatlandırılacağı cennet olsaydı,Adem ve Havva'ya yasak konmaması gerekirdi.Çünkü esas olarak cennette yasak yoktur.B-Cennette isyan ve günah söz konusu olamaz; halbuki Adem ve Havva günah işlemişlerdir.C-Eğer burası asıl cennet olsaydı, orada kafir bulunmaması gerekirdi.Oysa şeytan cennette iken kafir olmuş ve yüzden oradan çıkarılmıştır.D-Kur'an'ın bildirdiğine göre cennet ebedilik yurdudur.; oraya giren bir daha çıkarılmaz.Halbuki Adem ve Havva konuldukları cennetten çıkarılmışlardır..Bu görüşte olanlar, buranın dünyadaki bir yer olması gerektiği konusunda daha başka delillerde ileri sürmüşlerdir. Hatta bunlar "bağlık bahçelik yer, yeşil topraklar" anlamını aldıkları bu cennetin Fars ülkesi ile Kirman arasında Adem Aden arazisinde veya Filistin'de olduğu yönünde iddialar ortaya atmışlarsada bu iddialar ciddi bir delile dayanmaktan uzaktır. Dahasıda İmam Maturudi bu cennetin genel anlamda bağlık bahçelik bir yer olduğu açıklamalarıyla buranın yeryüzünde olduğu görüşüne katılıyor gibiyse de tam olarak yerini tesbit etmenin imkansız olduğunu, selefin de bu kanaati taşıdığını belirtmektedir.Ehli Sünnet bilginlerinin çoğu Hz.Peygamber'in mi'raç sırasında cenneti müşahade ettiğini bildiren olaylarıda göz önüne alarak,Adem ve Havva'nın bulunduğu cennetin gökte olduğunu savunmuşlar, ayrıca onların cennetten çıkarıldığını anlatan ayetlerde "ininiz !... kelimesinin kullanılmış olmasınıda buna delil göstermişlerdir. Karşı görüşte olanlar ise bu kelimenin Bakara suresi örneğinde olduğu gibi" gitmek" anlamında kullanıldığını belirtmişlerdir. Bazı bilginler de bu konudaki her iki iddianın mümkün olduğunu.konu ile ilgili sahih ve güçlü bir delil bulunmadığından kesin bir sonuca varılamıyacağını, haliyle tartışmaya girmemek gerektiğini söylemişler.
Kur'an'a göre,Adem ve Hava cennete yerleştirildi.Ayrıca yasak ağaç hakkında bilgi verilmemeiştir. Şeytan Adem ile Hava'ya çirkin yerlerini göstermek için "Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil,sadece melek olursunuz yahut ebedi kalıcılardan olursunuz diye şu ağacı size yasakladı".
Ey Adem ! sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyimmi diyerek onları yanılttığı belirtilmektedir. Bu konuda sahih hadislerde başka bilgi yoktur.Diğer islami kaynaklarda yer alan bu ağacın hayrı ve şerri bilme ağacı veya üzüm asması,buğday,incir vb. bitki türlerinden olduğunu belirten rivayetler ise islam dışı kaynaklara dayanmaktadır.
Şeytan 'ın cennete girişi ve orada Adem ile Hava'ya yaklaşması hakkında Kur'an ve sahih hadislerde bilgi yoktur. Diğer islami kaynaklardaki bilgiler ise genellikle apokrif Yahudi kaynaklardan alınmıştır.
Bu olaylar islam bilginlerinin kanaatine göre Adem cennette iken yani peygamber olmadan önce cereyan etmiştir. O zaman ne ümmet ne cemaat vardı. O ilk insan, ilk baba ve ilk peygamber olmuştur. Sonuç itibariyle Hz.A dem'in mezarı konusunda değişik görüşler mevcuttur. İbn İshak'a göre Adem'in mezarı cennetin doğusunda bir yerde, başka rivayetlere göre ise Mekke'de Ebukubeys mağarasında veya Hindistan'da Nevz dağındadır.Yine Nuh Tufanında Nuh (as) Adem'in tabutunu gemiye, tufandan sonrada Beytül Makdis'e defnetmiş. Kayn: İslam ansiklopedisi Adem maddesi(Süleyman Hayri Bolay)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder